Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het overige gedeelte van het graafschap Holland vereenigd en aan de graven van Holland geschonken.

Was dat graafschap Maasland van eenige beteekenis? Hoever strekte het zich wel uit? Ten noorden paalde het aan burggraafschap van Leiden, ten zuiden reikte het tot de Maas; ten oosten strekte het zich uit tot aan de rivier de Lier, en ten westen tot aan de Noordzee.

Het aloude graafschap Maasland bevatte eertijds 36,000 morgen land. Delft, die zeer oude stad, was in zijn begin op Maaslands bodem gelegen, doch werd later van het graafschap gescheiden en door keizer Otte III aan graaf Dirk geschonken. Toentertijd stond Maaslands grondgebied bekend op de lijsten van de H.H. Willebrord en Bonifacius.

Drie burchten, die in Middeleeuwsche tijden op Maaslands gebied stonden, getuigen voorzeker van het vroeger aanzien dezer gemeente. Wij willen er in het kort iets van vermelden.

In den Dijkpolder stond het Huis te Velde. Het was het stamhuis van de edelen van dien naam en had tot wapen een zwarten springenden eenhoorn met een gouden hoorn op een zilveren veld.

Niet lang vóór 1685 moet dit huis gesloopt zijn. In dat jaar vond men alleen nog de hofstede, doch van het huis zelf was niets meer te vinden dan de fondamenten en de grachten, die het eertijds omgaven. Met de daarbij behoorende landerijen was het voorheen een leen van den graaf van Holland en de heerlijkheid van Voorne; doch het had bovendien nog onderscheidene landerijen in leen van den Huize van Wateringen. Ettelijke jaren geleden is de oude bouwmanswoning grootendeels veranderd. Wijlen de heer Ad. Noordam heeft er jaren lang het bouwmansbedrijf op uitgeoefend.

Het huis te Velde was al van zeer oude dagteekening. In het jaar 1225 stond Hendrik van de Velde onder de edellieden van Holland reeds bekend. En van 1334 weten we, dat de burcht in bezit was van Heer Floris van de Velde.

Het tweede kasteel was de ridderlijke hofstede of het slot de Houve (of Hoeve). Volgens oude schrijvers zou bij deze hofstede nog het stamhuis hebben gestaan van Jan van der Houve, een vroom man van wapenen, die in 1405 leefde. Volgens diezelfde

Sluiten