Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijvers zou het Huis, de Hofstede, benevens tien morgen land, een leen geweest zijn èn van de grafelijkheid van Holland èn van de Baanderheeren van Wassenaar. Na het overlijden van den stichter, den genoemden Jan van der Houve, werd er zijn zoon Gerrit in 1425 mede beleend. Van dezen kwam het in 1444 op Adriaan van der Houve Gerritsz. en sedert 1475 was er diens eenige zoon Joost van der Houve mede beleend. Deze laatste droeg in 1493 zijn leen over aan Cornelis Crousinck, Ambachtsheer van Soetermeer en door het huwelijk van diens dochter Agnes met Otto van Egmond, Heer van Keenenburg, is niet alleen genoemde Otto eigenaar van die goederen geworden, maar ook zijn nakomelingen. Later hebben dezer, er zich van ontdaan. Het wapen van Van der Houve bestaat uit drie violen van sabel ') op een zilveren veld.

Van die vervlogen tijden stappen we even over op den tegenwoordigen tijd. Met 36 bunders wei-en teelland behoort genoemde bouwmanswoning tegenwoordig aan de Diaconie- en Wees-armen der Nederduitsch Hervormde Gemeente alhier. Alles bij elkaar is het aan deze gelegateerd bij testamentaire beschikking van wijlen mejuffrouw Geertje Mosterd, dochter van Klaas Mosterd en Jaabje van Zanten, den 6en April 1849 te Maasland overleden. De genoemde bouwmanswoning draagt nog heden den naam van „de Hoef".

Als derde slot vermelden we het kasteel Hofdijk, wel te onderscheiden van den Hofdijk, die aan de Ridders der Duitsche Orde (waarover later) gegeven werd. Het kasteel Hofdijk stond met zijn hooge tinnen in den Oudkampschen Polder, ruim een half uur gaans ten noord-westen van het dorp Maasland en behoorde aan het adellijk geslacht Hofdijk. Tegenwoordig, zoover tenminste met zekerheid bekend is, is er niets meer van over dan de naam „Hofdijk", die nog aan het land, waarop het slot eertijds stond, gegeven wordt. Wellicht ook wordt de „Heerenlaan" naar de Heeren van dit kasteel genoemd, en is de verhevenheid van den grond, waarheen deze leidt, nog het overblijfsel van een huis, dat daar zal gestaan hebben. Met meer dan honderd morgen land behoort dit land thans aan de Kommanderie van Utrecht of Utrechtsche Balije.

') Zwart.

Sluiten