Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Acte der schenking van Maasland's parochiekerk aan de Duitsche Orde. — Ontstaan, doel en inrichting der D. O. — De D. O. te Utrecht in 1231. — Stichting der kommanderie van den Hofdijk. — Stichting van de kommanderie van Maasland. — Geschiedenis der ridders tot de Hervorming.

sm

Zooals we boven zeiden had er in 1241 een voor Maasland blijde gebeurtenis plaats: Graaf Willem II, de ridderlijke Landsheer, die als Roomsch Koning gehuldigd werd, maar de Keizerskroon van het machtige Duitsche Rijk niet dragen zou, schonk de parochiekerk met haar aanhoorigheden ') aan de Orde van Sinte Maria 2), in een plechtige oorkonde, gedagteekend op het feest van St. Bonifacius, den 5den Juli 1241.

„Willem, bij de gratie Gods Graaf van Holland, aan allen die het onderhavige geschrift zullen zien, heil in den Heer. Wijl de Heer in de Heilige Kerk gezorgd heeft voor geneesmiddelen der zonden, zoodat wat wij door eigen verdiensten niet kunnen, wij (wel) door de hulp van anderen kunnen verkrijgen, hebben wij zoo wij hopen tot een heilmiddel voor ons zeiven en onze voorvaderen het patronaatsrecht over de kerken van Valkenburg en

!) Ook na de Hervorming hebben de Ridders het bestuur en de begeving van Maasland's pastorie behouden tot 1614, toen deze op 27 April, volgens een besluit van de Commandeurs door den Landcommandeur Diederick van Blois van Treslong werden afgestaan aan Jonkheer Jacob van Egmond, Heer van Maasland aan hem en zijn erven, voor altijd. Doch de pastorie bleef het eigendom der Duitsche Orde.

-) Deze was de tweede naam voor de Duitsche Orde.

Sluiten