Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Maasland aan de ridders der Duitsche Orde schonk. Graaf Floris V, zoon en opvolger van Roomsch Koning Wiüem II, schonk aan de Duitsche Orde al zijn goederen aan den Hofdijk gelegen, en het was op die goederen, dat de orde een klooster stichtte.

Waar was die Hofdijk gelegen? Waar dus bouwden de ridders van Sinte Marie hun eerste klooster onder Maasland? Men verkeert in het onzekere.

Daar is onder de Maaslanders een hardnekkige traditie levendig, dat aan het eind van de Heerenlaan een klooster gestaan heeft en wel het klooster van den Hofdijk, waarvan we hier spreken. Wat er van zij, dit staat vast: er zijn in den grond der Heerenlaan en van den Ouden Kampspolder indertijd groote zware steenen gevonden, welke men onderstelt afkomstig te zijn van het klooster aan den Hofdijk, dat aldaar dan zou gestaan hebben en in 1365 is afgebroken. Niet alleen op de Delflandsche kaart van N. en J. Kruikius (1712) vinden we de Heerenlaan vermeld, maar ook op die van Floris Balthazarszn. van 1611. Doch op geen van beide die kaarten komt de Hofdijk voor, noch in den Ouden Kampspolder, noch in een ander gedeelte van Maasland. Wel wijst de kaart van Kruikius één Oost- en één West-Commandeursblok in den Ouden Kampspolder aan; deze beide benamingen doen wel denken dat het Duitsche Huis in dezen polder reeds vroeg bezittingen heeft gehad. Dit sluit evenwel niet in, dat dit de goederen aan den Hofdijk zijn geweest.

Weer anderen zijn de meening toegedaan, dat de Hofdijk wel onder Maasland, d. i. op het gebied dat zich langs de Maas van Rotterdam tot het tegenwoordige dorp Maasland uitstrekt, heeft gestaan, maar niet juist onder het oude Dorp-Ambacht Maasland. En dan wordt gewezen op den naam „Hofdijk", die thans nog te Rotterdam gehoord wordt. „Als men thans uit de namen van buitens, buurten en hofsteden de grenzen wil afleiden der goederen van de „Commandeurs van den Hofdyck", dan ziet men, dat deze goederen zich moeten hebben uitgestrekt van Kralingen af over Ouwerschie tot nabij Vlaardingen. Nabij Kralingen herinneren de thans nog bestaande buitenplaatsen „Jerusalem", „Bethlehem" en „Jericho" aan de orde. Aan het einde van den thans overbekenden Oudendijk vindt men in het N. O. van Rotterdam, westwaarts der drie genoemde buitenplaatsen, de buurt „het Jaffa".

Sluiten