Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorziening zal worden gedaan als bevonden zal worden te behooren".

Zoolang Maasland bestaat, zal het klooster der D. O. en de priesterlijke en ridderlijke deugden, in dat klooster beoefend, in zegening blijven, doch boven alles zal daar de liefde en de liefdadigheid geroemd worden dier heldhaftige mannen, welke er een genoegen van maakten, ja die slechts schenen te leven, om hun medemenschen wèl te doen." Weldoen, werkdadige beoefening der Christelijke naastenliefde ter eere Gods, was geheel hun streven. Onder de deugden, den jongen ridders ingeprent, stond de liefde niet het laatst op de lijst. Sprak hun regel niet van het „goud der minne"? De minne, de liefde, is zij naar het woord van den Apostel niet de hoofddeugd? En heeft hij, die de waarachtige liefde heeft beoefend, niet de geheele wet vervuld? Het „goud der minne", zooals het goud in waarde alle edele en nietedele metalen in waarde overtreft, zoo gaat de liefde alle andere deugden te boven. En evenals bij den glans van het goud die van de andere metalen verdoofd wordt, zoo schittert de liefde boven al haar zusterdeugden. Een schoon bewijs dier edele liefde vinden wij er nog van opgeteekend en het draagt te zeer het stempel van eenvoud en naïeveteit, om het voorbij te gaan. Ziehier dan wat er verhaald wordt. Op bepaalde feestdagen werden er aan de behoeftigen zekere giften uit de inkomsten der kommanderij verstrekt. Doch wat deden nu de ridders, om die bepaling ten eeuwigen dage vast en onwankelbaar te doen onderhouden ? Er werd een handvest van gemaakt, het werd bezegeld met het zegel der orde en met een stevigen ijzeren keten aan den muur vastgeklonken.

Maar hoe onverbrekelijk deze overeenkomst ook wezen moest, later werd zij in zoover verbroken, dat men er een geldelijke contributie voor in de plaats stelde.

Behalve deze contributie was de kommanderij nog verplicht jaarlijks ten gerieve van de arme ingezetenen van Maasland een stier, een beer (varken) en een schuit te onderhouden, welk onderhoud later insgelijks in een contributie aan geld veranderd werd.

Ook hielden de ridders vóór de Hervorming op zekere feestdagen eeri uitdeeling van aalmoezen, doch deze is later veranderd

Sluiten