Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Toestand van Dorp en Ambacht in 1494. — Dito in 1514. — Enkele aanteekeningen uit den tijd vóór de Hervorming.

Van wege de Maatschappij der Nederlandsche letteren zijn door wijlen Prof. Dr. R. Fruin indertijd in druk uitgegeven de twee volgende boeken: „Enqueste ende informatie van de schiltalen voertijds getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaan in den Jaare 1494", en „Informatie of Staet faculteyt ende gelegenheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltalen gedaan in den jaere 1514".

In het eerstgenoemde werk vindt men aangaande „Maeslandt" het volgende:

Op heden hebben wij, commissarissen, voor ons geroepen en gedagvaard Heer jan van der Meer, Pastoor, oud 39 jaar, Floris Boon, Stedehouder van den Schout, oud 52 jaar, Jan Willem Jansen, oud 34 jaar, Klaas Allartszn., oud 63 jaar, Kerstant Claeszn., oud 54 jaar, Huijg Vranckenszn., oud 40 jaar, ende Jan Jacobzn., oud 38 jaar, geïnterrogeert op den inhoud van deze voorz. instructie.

Aangaande de haardsteden zeggen zij onder eed, dat er in Maasland zijn 250 haardsteden, waarvan er omtrent 76 niet geven, en wel 100, waarvan de inwonenden niet boven een halven braspenning elk kunnen geven en bovendien sommigen door de H. Geest-armen bedeeld worden, en dat de tijden onder wijlen Hertog Karei beter waren.

Sluiten