Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. GESCHIEDENIS DER PROTESTANTEN - TOT HEDEN ==

tza

HOOFDSTUK VI.

Inleiding. - Ramen van het koor. - Grafzerk van den Heer lasper

van tgmont, ridder der Duitsche Orde. — Consistorie. — Bouw van

het orgel. — De orgelist en zijn traktement. - Het gieten van de

groote klok. — Herstellingen aan de kerk: 1620, 1754 en 1770 —

Schotels en bekers in het bezit der kerk. — Diefstallen in 1712. --

Oprichting van een „burgerwagt". - Ordonnantie en Reglement voor die wacht.

Wat enkele feiten, in dit en het volgende hoofdstuk te vermelden, betreft, zullen we voor een gedeelte steunen op het „Kort Overzigt" van den heer Beelaerts '). En bij het overlezen der aanteekeningen en uittreksels uit dit handschrift voelden we eerbied voor den man, die nog iets meer gedaan heeft dan het vervullen van zijn dagelijks terugkeerenden arbeidsplicht; die de vrije uren, hem gelaten, aan een liefhebberij-studie besteedde. Het „Overzigt" van den heer Beelaerts moge onvolledig zijn, we hebben te bedenken, dat hier een 76-jarig man aan het woord is. „Tijdens ik — aldus de

i) Zie: Bronnen en Lectuur.

Sluiten