Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zerk liggen, waarop, behalve vele zinnebeeldige figuren, nog een

inscriptie uitgehouwen staat. Van boven leest men deze regels: „Hier leyd begraven Heer „Jasper van Egmont „Commandeur van Maeslant,

„Ende stierf in 't jaer omes Heeren „XVC XCV den VI Mey".

Daaronder en wel in het midden van den steen ziet men het wapenschild van Van Egmont, gedekt door een Timbre, en op elke zijde van dat wapen vier kwartieren, als:

met een uitgehouwen menschelijk geraamte.

De aldaar begraven liggende Heer Jasper van Egmont was ridder van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht en sedert 5 Mei 1561 kommandeur te Maasland, en komt als Huiskommandeur te Maasland voor 8 November 1563. Zijn vader was Bartholomeus van Egmond van Merestein, en zijn moeder Anna van Almonde. Alzoo was hij een kleinzoon van Otto van Egmond van Merestein, Ridder, Heer van Keenenburg en van Catharina van Raephorst.

Behalve de hiervoren beschreven grafzerk zijn er tegenwoordig geen andere dergelijke merkwaardigheden meer te vinden, hoewel het zeker is, dat zij er geweest zijn, maar in den loop der tijden wellicht vernietigd. Onder anderen hadden de voormalige Heeren Van de Velde, — eri meer bijzonder Jacob Van de Velde, Heer van het Huis te Velde onder Maasland, overleden 27 April 1473 — hun bijzonderen grafkelder in de kerk te Maasland, en wel de laatstgenoemde overdekt met een zerk, waarop zijn vier kwartieren, zoo van vaders- als van moederszijde waren uitgehouwen. Ook laat zich denken, dat de heer Willem van Winssen, Ridder der Duitsche Orde, Balije van Utrecht, Kommandeur te Maasland en Hoogheemraad van Delfland, overleden 6 Februari 1632 en begraven te Maasland, insgelijks in de kerk zal begraven zijn.

Aan de zuidzijde der kerk is in 1770 een consistoriekamer

Egmont. Raephorst. de Bloot. Pott

Almonde. Eversdyck. Drenkwaert. Nyenhoven.

Ten slotte volgen de woorden:

„Memento mori,"

Sluiten