Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de torendeuren voor het poortaal onder de galderije maar gemeene opgeklampte deuren zijnde,

„de buijte tooren deuren en spongen en het steenwerk zeer vervallen zijnde, ja selfs dat die nauwelijks meer sluytbaar waren.

„Het steenwerk buyten aan den tooren van Boven tot Beneden en Buyten om de kerk veele losse stecnen en uytgeteerde voegen en eenige buyten pielaaren van onderen uyt gescheurt en eenige hoekken gans los zijnde".

De kosten van een en ander beliepen saam f 1300.—.

• *

*

Ten gebruike bij de bediening van het Heilig Avondmaal, aldus het „Kort Overzigt" van den heer Beelaerts, bezit de Hervormde Gemeente een grooten zilveren broodschotel, twee dito kleinere en twee porceleinen wijnkannen met zilveren deksels; een en ander blijkens een inscriptie op den rand van den grooten schotel voorkomende, in den jare 1758 geschonken door Arij Klaaszoon Valkenis te Maasland, terwijl in het midden van dien schotel de namen staan, zoowel van den predikant IJsbrandus Kouwenhoven, als van de destijds in functie zijnde Ouderlingen en Diakenen.' Ten opzichte dier voormelde wijnkannen valt bovendien op te merken, dat er drie voorstellingen op elke kan voorkomen; aan de voorzijde ziet men Jesus aanzittende met Zijn discipelen aan de Nachtmaalstafel, waaronder Matth. 26; op den eenen zijkant: De vrouw aan de voeten van Jesus liggende, toen de Heer bij Simon den Pharizeër aanzat. Lucas 7; en op de andere zijde: De verloren zoon, teruggekeerd bij zijn vader, Lucas 15. Ook heeft de Gemeente tot hetzelfde doel twee zilveren wijnbekers, waarop zijn gegraveerd het Maaslandsche wapen, met het woord Maasland daarboven en Kerk daaronder, terwijl links van het wapen de volgende letters staan pPcvpK en ter rechterzijde (men onderstelt, dat deze letters de initialen zijn van de namen der toenmalige kerkmeesters, die de bekers geschonken hebben). Zoo mede heeft zij in eigendom twee zilveren offerbussen, waarvan men de schenkers niet kent. Behalve het genoemde zilver voor de Avondmaalsbediening heeft de Gemeente nog een doopbekken van hetzelfde metaal, haar vereerd door Arend Noordam en zijne echtgenoote, waarop de volgende inscriptie is gesteld:

Sluiten