Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tiërceering van Napoleon bracht, zooals we in het vorige hoofdstuk reeds aanstipten, een heele vermindering van inkomsten teweeg. Ontving de Kerk in 1799 alles te zamen aan intrest van obl.gat.es en aan losrenten ƒ 1566 : 7 st, in 1812 gaven de effecten nog slechts een rente van / 592 : 12 : —

t ls zeker geen wonder, dat waar de kerkekas en ook andere goed gevuld waren, de trek van vreemdelingen naar het welvarende Maasland bijzonder groot was. Maar alles Heeft zijn grenzen, meenden Kerk- en Grootarmmeesteren in Maart 1727. En onder approbatie van Schout en Schepenen van Maasland besloten zij tot de volgende keur:

„Een vreemdeling, hier willende komen wonen, en voor de tijd van zijn komst geen acte kunnende bezorgen, zal voor 't volle geregt uitstel moeten verzoeken; dan zal zoo een vrij zijn van de boetens, soowel huurder als verhuurder. Wie zonder acte of permissie binnenkomt, zal boeten verschuldigd zijn.

„De ingekomen acten zullen ordentelijk in de Regtkamer bewaard werden: dog eens Jaars zullen de arm-verzorgers mogen zien de acten dat jaar ingekomen, en op haar kosten daar een lijst of register van maken en in hare Collegiën tot narigt bewaren.

„Voortaan zullen door 't E. Geregt aan dezulke, die hier vandaan vertrekken, geen acten van cautie meer worden uitgegeven zonder kennis van diakony en armmeesters, als alleen aan dezulke, die hier met behoorlijke acte zijn binnengekomen, en aan welke die ingebragte acten konnen werden gerestitueert, om elders te dienen.

„En om alle kosten voor te komen, zoo belooven armverzorgers, dat zij voor onze Ingezetenen, die na elders vertrekken, gaarn alle acten van cautie, die dog geen zegel vereissen, zullen schrijven; namentlijk armmeesters voor dezulken, die in geval van alimentatie alleen tot haar last komen: en Kerkeraad zal ze schrijven voor alle gereformeerden, welke dan door den predikant, deadministreerende diakony, en een der armmeesters onderteekend zal worden uijtgegeven.

„Egter zullen de acten van inwooning, of Borgerschap, gelijk men wel aan papisten of andersints verleend, zonder zig daardoor tot de administratie te verbinden, door 't E. Geregt werden geschreven en uijtgegeven; dewijl die als enkel politijk zijnde op zegel moet werden geschreven.

„Die binnen 't Jaar termijn hier geen acte inbrengd, al had hij

Sluiten