Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

De oude pastorie. — Het onderhoud ervan. — Gevolg der Staats-

!*S van 1798, ~ Bouw van het tegenwoordige predikantshuis in 1868. — Kosten bij het beroep van een predikant.

wa

Maaslanders van middelbaren leeftijd herinneren zich ongetwijfeld de oude pastorie, zooals die tot eind van 1867 in wezen was. Zeer waarschijnlijk — zoo zeiden we reeds in een vorig hoofdstuk — is dit hetzelfde gebouw geweest, dat in 1563 tot gebruik en bewoon van den laatsten Katholieken pastoor door de Kommanderie der Duitsche Orde alhier is aangekocht

Toen de Hervorming kwam en de leden der D. O. tot den nieuwen godsdienst waren overgegaan, werd de pastorie aan den predikant tot bewoon afgestaan, maar bleef het eigendom der Utrechtsche Baiije. Het onderhoud ervan bleef aan het Ambacht van Maasland, dat jaarlijks tot dat doel een som gelds ontving.

Bij contract van 9 September 1624 werd liet contract van 15 Augustus 1563 vernieuwd. „(Wij) Jonkheer Jacob van Suylen van Nievelt, tegenwoordig commandeur te Maasland ten eenre en Schout en Schepenen ter andere zijde.... verklaren gezamenlijk te approbeeren en in waarde te houden een contract en verdrag door wijlen Jhr. Jasper van Egmond, commandeur van Maasland, met expres consent van heer Frans Van der Loo, landcommandeur der Balije van de Duitsche Orde te Utrecht met den pastoor en de Kerkmeesters gemaakt op 15 Augustus 1563:

Sluiten