Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter derzelver pastorie staan in Burgersdijk, vlak aan den rijweg

van de L.er en schuins tegenover het Liersche Raadhuis. Zoowel

de pastorie als de kerk zijn gelijktijdig gebouwd uit bijeengebrachte

ondsen door de leden dier gemeente, zoo in Burgersdijk als in

e ier woonachtig; terwijl beide gebouwen in 1857 zijn in

gebruik gesteld. Ook zij hebben hun eigen herder, die geregeld de diensten verricht".

Wat de heer B. hier aan het slot vermeldt, is nog zoo. Dit kerkje onder Burgersdijk bestaat nog, doch bij de jongste grensregeling is het onder het gebied van De Lier gekomen. Als predikant fungeert ds. Heeres.

Tot 16 October 1900 heeft het kerkgebouw der Christelijk Gereformeerden gediend ')• Op genoemden datum toch had de ineenvloeiing der Christelijk Gereformeerde Gemeente en der Gereformeerde Kerk B. plaats.

Vermelden wij nog, dat in 1888 ds. E. van de Kamp onder veel blijken van belangstelling van de zijde der gemeente zijn zilveren jubilé als predikant vierde. Ds. Donner, lid der Tweede

Kamer, sprak bij die gelegenheid de feestrede uit.

*

* *

In het jaar 1886 kwam er op kerkelijk gebied in ons vaderland .n de Hervormde Kerk opnieuw beweging, een beweging, die tot breuke leidde met de besturen, en tot opzegging der gehoorzaamheid aan de Synode, een beweging, die langs een anderen weg dan in 1834 hetzelfde doel beoogde als die van genoemd jaar. Ook te Maasland kwam het tot breuke in 1888.

Aanvankelijk door meer dan 70 manslidmaten en het grootste gedeelte van den Kerkeraad, werd in de vergadering van 23 Februari 1888 de Kerkeraad aangevuld, die nu bestond uit de idmaten Jacob van der Kooy Szn., Jacobus Schaaf, Jacob Maan en Pi eter de Jong als ouderlingen en de lidmaten Jacob Welling C. Keyzer, P. Buitelaar en A. Noordam als diakenen. Als voorloopige plaats van samenkomst voor de gemeente werd

h2 .N°VÓ6ride beroeping van den eersten predikant in 1861, was bedehuis te klein geworden, en moest tot vergrooting worden overgegaan. 6

Sluiten