Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangevraagd en verkregen het schoolgebouw in de Doelstraat.

Als godsdienstonderwijzer werd aangesteld de heer Jacob Lock en besloten het lokaal naast diens woning gelegen te huren en in te richten tot het houden der Kerkvergaderingen en der catechisatiën.

In de vergadering van 20 December 1888 werd het verlangen uitgesproken een eigen predikant te beroepen. Ook werd een stuk grond, gelegen in de Doelstraat, van de Duitsche Orde aangekocht, waarop een kerkgebouw voor de gemeente zou gesticht worden. Aan Kerkmeesteren der Ned. Herv. gemeente werd door den bouwkundige, met den bouw belast, een schrijven gericht, waaromtrent we in het archief der Herv. Kerk lezen:

„Vergadering van Kerkmeesters op 9 Juli 1888 des morgens ten half acht ure (wegens hooibouwdrukte)... Aan de orde is: Ingekomen brief van den Heer Th. van der Doll als onder Rentmeester van de Commanderij Maasland, inhoudende: verzoek om de bezwaren op te geven die er voor de Herv. Kerk bestaan ten einde goedkeuring te geven aan het voornemen der vereeniging „De Kerkelijke Kas" om een lokaal te stichten in den Doel ter houding van godsdienstoefeningen".

Toen Kerkmeesteren voornoemd geen bezwaren opperden, werd in het najaar van 1888 met den bouw begonnen en in zijn toenmaligen vorm op Zondag 24 Februari 1889 in gebruik genomen onder leiding van ds. T. H. Woudstra van Maassluis.

De kerk werd gebouwd naar het plan van den heer Th. van er Doll, bouwkundige te Maassluis, onder wiens opzicht het metselwerk werd verricht door de metselaars Binnendijk en Lalleman, het timmerwerk door de timmerlieden de Baan en van Eymeren, het schilderwerk door de schilders Valk en van der Burgh.

Het was ook onder de leiding van ds. Woudstra, van Maassluis als consulent, dat door de gemeente tot eersten predikant beroepen, werd ds. J. D. van der Velden, van Buitenpost. ') Na het vertrek van dezen predikant werd beroepen ds. J. H. M. G. Wolf, terwijl thans ds. J. J. Berends de pastoreele functie waarneemt.

Niet lang vóór het vertrek van ds. Wolf overleed de heer Jacob

Zie voor verdere bijzonderheden de „Bijlagen".

Sluiten