Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

Het bestuur der gemeenten in vroegere eeuwen n, c i. * Uaslaod. _ College „„ Sdio.t en Z«E """" *•"

»* Regtlmis „De p,.„. _ De „|e^ ^"

ES

v°°r we in het bijzonder bezien welke te Maasland de plichten rechten van Schout, Schepenen en Zettere waren willen we eerst in het algemeen een blik slaan op het bestuur der gemeenten m vroegere eeuwen. De gemeenteraden, zooals wij die nuTennen zijn uit de vroedschappen gegroeid. '

Waar en door welken graaf is in de Hollandsche gewesten de vroedschap m haar vollen omvang aangesteld?

Men kan slechts gissen.

graven Willem II en Flons V de stichting van het gemeentewezen

wTT,? ""n °' "* °nlwikM"g »erd gevoerd.

. ' ei" en Florls v aan de gemeenten schonken was geen besturend oppermachtig lichaam.

zeëï^benerkt^en' iTÏ T "k"" regee"'nS voor de sleden was welke de schout .ï? , """"««k een eigen rechtspraak,

door ..^woi:? md den ***- Miuw' »*—

Die gezworenen, wier getal in het eerst zeven was hadden

fanTd" H ?CT°egdheid "«""Palingen te maken op h«lk

geven omtrent heTdS,raten' vo«cMenfc

g omtrent het dooven van vuur en licht, teneinde te waken

Sluiten