Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zetters en Schepenen zullen „alles betragten dat tot welstand ende tot beste van onze Plaats en getrouwe Ingesetenen van Maaslandt" zal strekken.

„Ten dien eynde — schrijft de Ambachtsvrouwe M. C. van Aerssen, douairière van Wassenaar — gelasten wij bij desen aan onzen President-Schepen Syme Verboon omme van onzentwege, ende uyt onzen naam ten overstaan van onze verdere geregten Setters en Schepenen van Maasland, den voorn. Cornelis Keijzer te installeeren en in functie te brengen ook van hem aff te nemen den Eed tot bevestiging van zijne bediening alles volgens gebruyk ende gewoonte".

Het college van Schout en Zetters l) ook wel Burgemeesteren genoemd, bestond uit zeven personen, die telkens voor een jaar „van Sint Jacob tot Sint Jacob" (25 Juli) werden gekozen.

In een acte van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, d.d. 7 October 1619, lezen wij omtrent de wijze, waarop de nominatie van Zetters voortaan in Maasland zal geschieden:

. . . „de Zetters zullen, geassumeerd met vier schepenen, maken een nominatie van veertien personen om daaruit verkozen te worden zeven Zetters door den baljuw van Delfland".

Voor het college van Baljuw en Welgeboren mannen van Delfland werden zij beëedigd.

Een „Copie Memorie, overgelevert aan den hoogh Edele Ambagtsheer van Maasland, door den schout Knoll op den 15en mey 1713", leert ons „aangaande Schout en Zetters haar dienst": „(Zij hebben)

„vooreerst de Besteedingh en Reekening te doen van de ver„pondinge en binnelantse kosteschreven en de besteedinge van „de personeele liquidatie, en de settingh van 't zout en zeep etc.

„het schoolmeestersampt wert vergeven bij Schout, Zetters ende „Schepenen.

„het predicants en schoolmeesters huijs en verdere ambagts„saaken om te vernieuwen of repareren is rakende voor Schout „en Zetters alleen ent alt geen waar sij verder regt op soude „moge hebben".

!) Zie in de „Bijlagen" de naamlijst der Zetters.

Sluiten