Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zetters en ook de secretaris waren op boete verplicht de vergaderingen van het college bij te wonen, en ook op tijd aanwezig te zijn. Van de „Extra-ordinaris Vergaderingh gehouden bij Schout en Setters van den Dorpe en Ambagte van Maaslandt, 22 Aprill 1675", lezen wij:

„Present op 't uyr van elf Schout en Setters. Absent in 't geheel den Secretaris, boet 24 stuijv. en Cornelis van der Weijden naer het uijr gecomen, boet 6 st."

En van de „Ordinaris Vergadering van 16 Augustus 1709": „Alle present op 't uur uytgesondert pieter patijn en van den hoet ijder boet 3 stuyvers".

Verschillende zaken, tot den werkkring van Zetteren behoorende, zullen we in den loop van het werk nog ontmoeten, thans willen we ook kort even zien, wat tot de competentie van Schout en Schepenen behoorde.

* *

*

Gewichtiger in zekeren zin dan die van Zetters was de taak van Schepenen of Gezworenen. En ook van dit college was de Schout president. Waren aan het college van Zetters de zaken van politie en financiën toevertrouwd, Schout en Schepenen hadden nog heel wat meer te berechten. Wat de verkiezing van de Schepenbank aanging: in dezelfde acte van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, d.d. 7 October 1619, waarvan we boven gewaagden, lezen we omtrent de wijze, waarop de nominatie van Schepenen in Maasland voortaan zal geschieden:

de zeven Schepenen zullen met twee Zetters ieder jaar

nomineeren veertien personen tot Schepenen, om bij den heere van Kenenburg, als hebbende het Schoutambt, daaruit te verkiezen zeven Schepenen".

Dezelfde „Copie Memorie, overgelevert aan den hoogh Edele Ambagtsheer van Maasland, door de schout knoll op den 15e mey 1713", leert ons ook wat tot den werkkring van Schout en Schepenen behoorde.

„Aangaande de Schout en Schepenen — zoo schreef de Schout „Knoll ') — het vergeven van turff tonnen,

*) De Schout Machiel Knoll heeft gewoond in het huis, thans bewoond door den heer D. van der Lely, nevens het Raadhuis.

Sluiten