Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van de Riemtalen, de policie dat sijn de Regtssaken en 't „stellen van den klapwaaker, alle de schouwe voor Schout en „Schepenen, uytgesondert de brandspuytschouw en de burger„nagtwagt, raakt Schout en Zetters,

„de in- en approbatie van den predicant raackt Schout en „schepenen,

„de Schout, Setters en Schepenen komen heden weynigh of „niet bij malkander, als over die afferen, die haar 't saamen raaken, „Schout en Schepenen staan over de reckeninghe van de wees„armengoederen, riemtalen, transporte van huysen en landen ende „tauxaties, de hypotheken en schuldbrieven, alle de publicque „verkoopinge, en het regt van 't pontgoet,

„het regt van den eyk is voor den Schout en alle civile boeten „ten overstaan van de Schepenen,

„de verpagting van de tienden geschiedt ten overstaan van „Schout en Schepenen en alle het regt sij verder soude mogen „hebben."

Deze „Copie Memorie" was een korte samenvatting van de verklaring door Schout en Schepenen d.d. 11 Maart 1636 ten versoeken van den Weled. Heer Jonker Jacob Frederik van der Zeventer, Ambachtsheer van Maasland enz. enz., dat de navolgende poincten ende articulen bij (hen) dagelijcks gepractiseert ende geobserveert werden:

„Schout en Schepenen excerceeren (door hun aanstelling van „Amb.hr.) de dagelijksch ende lage jurisdictie van regt ende „justitie.

„Zij maken keuren totte politien binnen de voorschrevene „ambacht, alsook in den dorpe behoorende.

„Zij hebben de schouwen ende keuren over de kaayen, stoopen (?), „wegen, wateren, bruggens binnen den voortz. dorp en ambachten. „(Vlieten en heulen over vlieten staan onder Delfland.)

„Ook over het brandwapen ende haardsteden.

„Den Schout is mede in 't dagelijks gebruik van het slaan van „den ijk, ten overstaan van Schepenen.

„Zij (Schout en Schepenen) hebben de overvoogdijschap van alle „minderjarige ende miserabele personen, zij staan ook over de „administratie en de reekeningen van dezelver goederen. „Ook over de rekening van de kerk- en armen, ende deselve

Sluiten