Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per transport . . . . f 576: 7: 6 van Delft over een Jaar Intrest verscheenen den 2en Julij 1723 de zomme van vijf en twintig

guld: van een Cap:' van duijzend guldens dus f 25: — : —

dito Ontfangen van de restanten van de Ordinaire Verponding, mitsgaders de eerste en tweede Extraordinaire Verponding van den Termijn ingegaan van den Jare 1685 tot 1722 van het huisje van Louweris Bouwman het geene dezelve volgens een gemaakte lijst daar over ten agteren

was de zomma van f 254:11:12

den 3en december 1723 ontfangen van deasputten

voor den Jare 1723 de zomme van f 3:10:

dito Ontfangen van Simon Verboon als gaarder van de Ordinaris Verponding het Slot van Zijn Reekening van den Jare 1721 de zomme van . f 486: 18: 10 dito Ontfangen van den voorn: Simon Verboon het Slot van de Reekening van de binnelandze kosten Schreeven van den zelve Jare 1721 de

zomme van f 198:17:

den 7en Januarij 1724 Ontfangen door den Schout KnoII de Intrest van een Obligatie van duijsent gl: de zomme van vijf en twintig guld: ten Comptoire der Stad Delf verschijnt den 7den

October 1723, dus f 25: — : —

dito ontfangen door dezelve den Intrest van vijf honderd guld: ten Comptoire als boven en verschijnd den 13en Septemb. 1723 ter zomme van f 12:10: — den 7 April 1724 Ontfangen ten Comptoire van den Heer Ontfanger van Hoogerheide den Intrest

van f 3500.— Cap1: de zomme van . . . . f 87:10:

f 1670: 4:13

Somma totalis van den geheelen ontfang bedraagt de somme van een duysent ses hondert en seventig guld: vier sts: twaalf penn:

Uijtgeeff jegens den voorenstaande Ontfang den 26 Julij 1723 betaald aan den Hoog bailliuw als ordinaris op het doen van den Eed van

7

Sluiten