Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vóór 1796 — aldus Bakker en Van Ollefen — bloeide hier een menigte kuiperijen, die haar bestaan bij de visscherij van Maassluis vonden; in 1796 was dat getal al heel verminderd, en van dit middel van bestaan is zoo goed als niets meer te vinden.

„Aan de Boondersluis — aldus genoemde Stad- en Dorpbeschrijver — wonen de zalmvisschers, en komen daar meede veel Koopvaardijschepen in.

Men heeft hier aan de Sluischevaart een zeer groote en florissante houtkooperij, en een Houtzaagmolen, met deszelfs uitgestrekt aanhooren.

Even buiten en benoorden Maasland aan den Maasdijk staat een voorname en welbeneeringde run- en trasmolen, aan welken een zware negotie, vooral in schors, gedaan wordt".

Vervolgens gaven een koren-, een run- en pelmolen, een traankokerij, een bleekerij, een looierij en een tweetal molenmakerijen hier vertier. Zóó althans lezen we over het begin der negentiende eeuw.

Ook wordt melding gemaakt van een menigte vlasserijen, die voornamelijk tot dat gedeelte van Maasland behoorden, hetwelk bij de jongste grensregeling met De Lier tot die laatste gemeente is overgegaan.

Een en ander, maar voornamelijk de veeteelt en de zuivelbereiding, hebben Maasland tot een bloeiende gemeente gemaakt. In de laatste jaren neemt ook de tuinbouw toe. Een getuigenis uit 1796 vermeldt: „Over het algemeen is Maasland, niettegenstaande de vermindering der kuiperijen, nog redelijk welvarend."

Welvaart geeft vertier, en waar het den boer goed gaat, heeft ook de burger geen reden tot klagen. Zóó dachten ook „Schout en geregte van Maasland" erover en zij lieten in vorige eeuwen acten van admissie verzoeken door hem of haar, die eenige nering of een bedrijf wilde uitoefenen.

Men kon b.v. tegen betaling van idem zooveel eeii acte voor den verkoop van zout en zeep bekomen.

„Alzoo N. N. wonende binnen den Dorpe van Maasland aan Schout en Zetteren aldaar heeft verzogt omme ten zijnen huijze als kleijne cramer of uitslijter te moogen verkopen zout en zeep met de kleijne maat en gewigt, zo is 't dat Schout en geregten voorn: den gemelden N. N. geadmitteerd hebben gelijk dezelve

Sluiten