Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaak geweest, dat Maaslandsluis in zulk een korten tijd tot luister is gestegen.

In de zoogenaamde verpondingslijsten van het jaar 1632 waren voor Maaslandsluis reeds 582 huizen ingeschreven.

De ingezetenen van Maaslandsluis schijnen zich altijd gekenmerkt te hebben door een groote zucht naar vrijheid. Zoo ontstond b.v. in het jaar 1610 een oproer, doordat een kleine belasting op de aan te brengen visch werd geheven, met het doel eenige visschers van Maassluis, die door Turksche zeeroovers gevangen waren genomen en in Turkije als Christen-slaven verkocht, te bevrijden. Deze opbrengst was niet vrijwillig, doch een belasting door Prins Maurits voorgeschreven, en men weigerde daarom deze te voldoen.

Een beambte van den Prins, een z.g. Deurwaarder, afgezonden om van deze belasting de officiëele aankondiging te doen, werd uitgejouwd en verjaagd en eerst nadat de Stadhouder Maurits een compagnie zijner eigen lijfgarde uit Delft had gezonden om de

oproerlingen te beteugelen, werd de rust hersteld.

*

• *

Ziedaar heel in 't kort iets meegedeeld omtrent de geschiedenis van Maassluis vóór de afscheiding. We willen nu tot die separatie zelf overgaan.

Op verzoek van Heer Jacob van Egmont, Heer van Keenenburg, werd met ingang van 1 Januari 1612 Maassluis door de H.H. Staten van Holland en West-Friesland tot een afzonderlijke Ambachtsheerlijkheid verklaard, en kon Maasiand's Heer zich voortaan noemen Heer van Ruijven, Maasland en Maaslandsluis. Het was voornamelijk op klachte van verongelijking, dat de Heer van Keenenburg tot die separatie overging. Reeds in 1599 dienden Willem Lambrechtszoon en Pieter Engelbrechtszoon bij den Ambachtsheer klachten in over verongelijking, Maassluis bij den omslag der schreven en bij de verponding aangedaan. En in het begin der 17e eeuw kwam daar de kwestie van scholenbouw bij. Te Maasland zou een nieuw schoolgebouw verrijzen '); eendrachtig werd door de „buren" (zooals die van Maassluis genoemd werden)

x) Deze school is op Hemelvaartsdag van 1745 in asch gelegd.

Sluiten