Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oec. Raden nogmaals aan, hun verzoekende den „confuysen" staal van Maaslandsluis toch te willen erbarmen, en door hun autoriteit, ten beste van het nieuwe Ambacht, een einde aan de zaak te willen maken."

Elk der partijen werd nog in het bijzonder gehoord. De predikant van Maassluis gaf te kennen, dat het Maaslandsluis niet te doen was om vermeerdering van gebied, maar enkel „confusie van tweeërlei jurisdictie zocht te verhoeden, daar hun aantal woningen dagelijks toenam; „zij zouden tevreden zijn als alle gebouwde eigendommen, zoo groot als die in het toekomende zouden mogen worden, onder de jurisdictie van Maassluis zouden behooren".

Ten slotte gaf Maasland, „door tusschenspreken van Gecommitteerde Raden" toe, en werd de zaak beëindigd, hoewel — zoo lezen we in een handschrift — „die van Maaslandsluis nopens hun politie een achterdeur openhielden."

Octrooi en autorisatie van eigen Rechtbank en politie volgden

nu spoedig, welk stuk in de „Bijlagen" zal opgenomen worden.

*

* *

In 1738 is er tusschen Maasland en Maassluis nog kwestie gerezen over de grensregeling. Dienaangaande lezen we:

„Extra-ord. verg., gehouden (bij Schepenen en Setters) op Sondag 26 Januarij 1738.

Den Schout Cornelis Keijzer heeft ter vergadering van Setters en Schepenen van den dorpe ende Ambagte van Maasland, collegialiter vergadert sijnde ten Regthuyse alhier, gerapporteert, dat hem was ter oore gekomen, dat den geregten van Maaslandsluys, sustineerende dat de landen, nagelaten bij wijlen den heer en mr. Henderik van Willigen en Vrouwe Maria van Willigen, weduwe van den heer en mr. Aalbert Meerman, geleegen in 't suyderste gedeelte van 't Noord Nieuwlant, bewesten en benoorden het dorp van Maaslandsluijs, soude behoren onder haare jurisdictie ende daartoe veel middelen aanwenden om was het doenlijk die van Maasland in haar out en goet regt en possessie te turberen.

Waarop gedelibereert en in agtinge genomen sijnde de woorde der scheijding tusschen Maasland en Maaslandsluijs van den Jaare 1614, waarbij klaarlijk bleek dat de voorsz: landen onder de jurisdictie van Maaslant waren behoorend; gelijk deselve ook

Sluiten