Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raads in den Selven dienst bij provisie getreden was den eersaame Jan Dirksz: Bogaart als sijnde ouderling, die des heeren dienst ook hadde waargenomen ter tijd en wijlen toe, dat eene Mr David de Roo als Schoolm1" en Voorsanger alhier door den Kerkenraad en magistraat was aangestelt.

En dat ook in 't vervolg op den 28en Julij 1640 mr. Arij Janszn : Brant, als Schoolmr door de Magistraat en Kerkenraat verkoren was.

Waarop, na alvorens met den anderen deswegens ampel te hebben gediscoureert en gesproken, is aan den Predikant en Ouderlinge versogt eens te willen buijten staan. En nadat dienaangaande Schout, Setters en Schepenen deswegens ampel hadden gedelibereert, soo is bij deselve geresolveert om haar niet te zullen behelpen met de hiervooren gemelde Twee actens van mr. Pieter Suijdervliet in dato 18 Meij 1692 en van mr. Abraham del Voye in dato 13 April 1696, welke aanstellinge alleen geschiet was bij de Magistraat, met seclusie van de kerkenraat, maar dat men sig soude Reguleren na het Articul uijt de Notulen en acte van de aanstellinge van mr. Arij Jansz. Brant in dato 18 Julij 1640, Luijdende als volgt,

„Den 18e Julij 1640, vergadering van Schout, Schepenen en „Setters, in welke vergadering meede gecompareert sijn Ds Schulius, „Predicant, mitsgaders Jan Dirksz: Bogaart en Pieter Leendertsz: „Verkade, ouderlinge, en is met eenpaarige stemmen geresolveert, „dat men de persoon van Arij Jansz: Brant soude beschrijven, „om met den selven als schoolm1" van Maasland te accorderen, „en dat jeegens Saterdag den 28e dito".

Sijnde daarop den voorn: Ds Ysbrandus van Kouwenhoven ende voorn: ouderlinge wederom binnen versogt, ende gecompareert sijnde, is het voorsz: geresolveerde aan hen lieden gecommuniceert, en waar meede deselve genoegen namen.

Maar daar kwam de „Dritte im Bunde" in den persoon van Maaslands Ambachtsvrouwe zich in de kwestie der benoeming mengen. In dezelfde vergadering van 15 September 1744 kwam een missive ter tafel van den volgenden inhoud:

„Schout!

(Ik ontvang) bescheid alsdat alle Ambagtsheeren het aanstellen der Schoolmeesters competeert, dog alsoo ik getoont hadde voor

Sluiten