Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maandag 14 December de voorsz. personen in de Kerkedienst gehoort sijnde, en des anderen daags smergens ten negen uuren sijn ten Regthuijse vergadert de voorsz. collegien van Magistraat en Kerkeraad, en de gemaakte schriften door de voorsz. personen overgelevert sijnde, sijn aan haar ter hand gestelt vier sommens om deselve ten Regthuyse te maken, en alsdan weder in 't collegie in te leveren, en na dat yder van hen haar gemaakte sommens hadde overhandigt en alles bij de voorsz. collegien geëxamineert sijnde, is geresolveert aan yder van de voorsz. personen tot soulaas van Reys en Teerkosten te geven een ducaat, te betalen bij 't collegie van Setters twee ducaten, bij Schepenen twee en twee bij de Kerkeraat.

Ende is vervolgens geresolveert om op aanstaande Vrijdag den 18e December des smergens ten 9 uuren wederom te vergaderen en te treden tot een finaal beroep.

Den 18e December wederom de voorsz. collegien vergadert sijnde, heeft yder lid van de collegien van Schout, Setters en Schepenen ingelevert een gerolt briefje met de naam van haar genominerende, en sijn door den Predicant de briefjes des Kerkeraads (exempt die van den Schout en Setter Willem Verkaden als ouderlinge die haare briefjes reeds bij die van de Magistraat geleyt hadde) daar bij geleyt, en deselve geopent sijnde is bevonden, dat Jacob Tulp bij meerderheijt van stemmen was geworden schoolmr* en voorsanger met den gevolge van dien, en is geresolveert om door den Secretaris hem per missive daarvan kennisse te geven, met versoek soo ras doenlijk met terwoon over te komen.

Den le Febr. 1745 den voorn. Jacob Tulp alhier metterwoon gekomen sijnde, is voor den selven door den secretaris geconcipiëert een commissie en reglement, hetwelk aan de voorsz. collegiën van Schout en Setters gecommuniceert sijnde is deselve gegeven ter resumptie van den predicant en Kerkenraade, en nadat den Predicant deselve een geruymen tijd onder sig hadde gehouden, soo is vervolgens door ordere van den Schout geconvoceert de collegiën van Magistraat en Kerkenraat, tegens Woensdag den 20e October 1745 des snamiddags ten twee uuren ten Regthuyse van Maasland, om de voorsz. commissie en reglement te resumeren en arresteren.

Sluiten