Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren de lapjes tractement en emolument aaneen gevoegd. Doch, het ging met het bekleeden van bijbetrekkingen soms wel eens wat ver. Zóó in 1732, toen de Ambachtsvrouwe van Maasland.... Volgend uittreksel uit de notulen van 20 Juni 1732 zal Ieeren, wat de Ambachtsvrouwe wilde.

„Op dato deses is door den Schout in de vergadering gebracht een missive van Haar Hoog Ed:« de Vrouwe van Maaslant gedateert den 23 Meij 1732, welckers inhout was dat se niet langer konde goet vinden, dat den Schoolmeester voor den Secr.s van Maasland soude schrijven, ten dien eijnde het noodig was dat de Schout met het geregt aan den Schoolmeester soude segge van met geen saken meer te bemoeijen als met sijn school,

en alsoo den Schoolmeester van alle tijden is afhangelijck en aangestelt geworden bij het collegie van Schout en Setters en Schepenen van Maesland, soo is met Setters geresolveert om den Schoolmeester te laeten compareeren op dato deses voor haar collegie en hem aan te zeggen van sijn school waar te neemen en geen dingen waar te neemen, die het leeren der jeugt eenigsints soude konnen verhinderen, het welck bij de Schoolmeester in presentie van volle vergadering is aangenomen te doen."

Sluiten