Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kaars en die cijfferen 3 stuivers en die Fransch leeren boven alle het voorsz. nog 2 stuivers, behalve de kosten voor „Spelde-, Lees-, Schrijf- en Cijfferboeken en pennen.

„Arme kinderen zal hij voor niets onderwijzen. Uit aanmerking hiervan en zoo hij voldoet zal Schoolmeester jaarlijks uit de Ambagtskasse een douceur van f 25.— ontvangen.

„Boeken, pennen en inkt zullen de arme kinderen desniettemin moeten betalen.

„De municipaliteit reserveert zich ingevalle de voorsz. schoolmeester zich in iets te buiten ging deze commissie te mogen intrekken".

* «

*

Meester Arij Harreman, van Zuidland, was dan tot origineel schoolmeester benoemd en doende wat des meesters was, vertoonde hij reeds in December 1795 de schriften zijner scholieren. Op 6 Mei 1796 werd dit herhaald en de municipaliteit was zóó tevreden, dat we lezen:

„De schriften der scholieren geëxamineerd zijnde is bevonden dat dezelve zeer aanmerkelijk toenamen, waarover de Municipaliteit aan den schoolmeester in de vergadering present zijnde, hun bijzonder genoegen betoond hebben, en de schriften in de Ambagtskasse gelegd en voorts met overleg van den schoolmeester geresolveerd hebben op de eerste Vrijdag in de volgende maand tijdens der vergadering door een commissie te doen uitdeden de navolgende premiën: aan de 3, die het meest gevorderd zijn in het schrijven de hoogste 3 zesthalven, die daaraan volgt 2 en de derde eene sesthalf".

Ook in Augustus 1797 was de municipaliteit zoo content, dat zij het volgende besluit nam:

„De vergadering in overweging genomen hebbende de nuttigheid om de kinderen te school gaande door eenige prijzen of giften tot meerdere vordering, ondergeschiktheid en gehoorzaamheid aan te moedigen, hebben goedgevonden aan die geenen die schrijven ten eynde en in verwachting als boven een Dubbeltje te geeven, en aan de andere kinderen een stuiver alle van de jongste munt en een stuiver extra die Fransch leeren, welke giften ten dage der Eerstvolgende vergadering door dit College zullen worden afgegeven. Alles samen f 6: 1."

Sluiten