Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der inkomsten van verdienstelijke onderwijzers ter harte nemen en daartoe de noodige voordragt doen bij zoodanige geconstitueerde Magten, hetzij Plaatzelijke, Departementale, off het Staats-Bewind als bevoegd zijn om in dezen te voorsien en te disponeeren."

Nu, die verbetering was geen luxe. Over het algemeen waren de onderwijzerstractementen nog bespottelijk laag en geenszins werd te Maasland het laagste salaris uitgekeerd. Een eeuw lang — zooals we reeds zeiden — had de zaak van het onderwijs geheel

stilgestaan en stond de „schoolmeester" gelijk met : dat gaat

de lezer hooren. Toen er in den Franschen tijd aanhoudend gefourneerd moest worden — de sans-culottes gaven hun „vrijheid, gelijkheid en broederschap" zoo maar niet voor een appel en een ei weg — vroeg meester Harreman van dat fourneeren verschoond te blijven. We lezen:

„Ary Harreman, schoolmeester, vermeende van zijn bediening off tractement als schoolmeester niet verpligt te wezen te fourneeren. Dit in overweging genomen zijnde en daar meede vergeleken de omstandigheid van andere bedienders als watermolenaars, enz., is geresolveerd dienaangaande te adviseeren hoedanig daaromtrent

op andere plaatsen gedacht en gehandeld wordt."

*

* *

Maar de belangstelling in het onderwijs begon te ontwaken en de goede weg ter verbetering deed zich ook vanzelf wel op. Zoo vroeg de „Agent van nationale opvoeding" in 1799 opgave omtrent het onderwijs alhier. Op 22 Febr. van dat jaar werd hem door de municipaliteit geantwoord:

„Er zijn hier te Maasland geen letterkundige instituten van welken aard of benaming ook. Er is hier een Nederduitsche en tegelijk fransche schoolmeester, die behalve vrije woning f 100.— tractement geniet, boven en behalve de schoolgelden. Om deszelfs vigilantie» goed onderwijs en de duurte des tijds is dat salaris met f 100.— in het jaar vermeerderd."

Een soortgelijke vraag deed in Juni van datzelfde jaar het „Departementaal Bestuur van de Delff". „Er is hier — luidde het antwoord — slechts een Nederduitschc dorpsschool, waarin slechts weinig of geen fransch geleerd wordt.... De opzieners van het school genieten geen jaarwedde of voordeel.... Het getal der

Sluiten