Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schout en Zetters van Maasland hadden andere eischen, die we hier laten voigen:

Schout en Zetters van Maasland in haar oude Regt van Possessie om alleen bijschoolen te Maasland te mogen aanstellen, hebben met elkanderen verkoozen Trijntje Tulp, wonende alhier onime als Schoolvrouw alhier te Maasland te mogen Fungeeren en dat op volgende conditiën:

1. Dat zij de kinderen bij haar ter schoole komende's morgens van negen tot twaalf en des namiddags in den Zomer van half twee tot zes uuren, dog des Winters van half twee totdat het donker word zal moeten bijblijven om dezelve in het spellen en leezen te onderwijzen.

2. Sal alleen tot onderwijs der kinderen gebruyken boekjes die stigtelijk en met de Christelijke Gereformeerde Religie overeenkomende zijn.

3. Sal de jonge kinderen na hun begrip de beginselen van Godzaaligheyt ende eerbiedigheyt tot hunne ouders en goede Manieren na vermogen inplanten.

4. Sal daar en boven zorg moeten dragen dat de kinderen het Onze Vader, de twaalf Articulen des geloofs en de tien Geboden, alsook daarna het gewone Morgen- en Avondgebet, neffens de gebeden voor en na den Eeten, zooals die agter den Heydelbergsen Catachismus staan geleerd worden.

5. Ook zal zij degeene, die daartoe eenige bequaamheyt hebben beginnen te Catechizeren, twee maal ter week des Woensdags en des Zaterdags voor of na den Middag volgens de kleyne vraagjes van Jacobus Borstius en de meergevorderden volgens het kort begrip of den Catechismus.

6. Ondertusschen zal zij geen kinderen boven de zeven Jaaren mogen toelaaten zonder dat deeze bepaling egter betrekking heeft tot Meysjes, die het Breyen of andere handwerken bij haar leeren.

7. Sij zal geen vrijheijt hebben, om ijmand de Schrijf- of Cijfferkonst te onderwijsen, opdat het groote school niet benadeelt wort.

8. Nog zal zij verpligt zijn een bordeken uyt te hangen, met uytdrukking van haar naam en geadmitteerd Kinderschool.

9. Behoudende het Collegie van Schout en Setters het regt en de vrijheijt aan zig om zoo dikwijls en wanneer het hen zal

Sluiten