Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekeurd, onder nadere approbatie van den Koning, „met 1 Maart 1809 die wegen voor rekening van Dorp en Ambagt over te nemen. Van den grens in den Oostgaag tot den Maaslandschen Dam zou de weg „gemaakt en onderhouden" worden met „Platteel Bakkers Puijn" en voorts van den Maaslaudschen Dam door het Dorp tot het „Huis ter Lugt" een straat van klinkersteen, ter breedte van 9 voet, en op zoodanige hoogte als boven het ordinaire pijl vereischt en op dezelve straatweg in het Dorp ter voorkoming van ongelukken de nodige Lantaanrs te doen stellen off hangen zooals het meest geschikt en 't minste kostbaar zal worden bevonden".

Volgens opgave van deskundigen zou een en ander f 14000.— kosten. Besloten werd een negotiatie tot dit bedrag te openen, „bij portiën van f 100.—Deze zouden 5 ten honderd rendeeren. Aan intrest zou dus jaarlijks f 700.— te betalen zijn; het onderhoud van den „puinwegt", de straat door het dorp en de lantaarns werd op f 400.— begroot, terwijl naar schatting het onderhoud van het „hek of slagboom" (er zou een tol geplaatst worden) met de „collecte der tol" jaarlijks f 100.— zouden vorderen. De uitgaaf van deze f 1200.— moest dus gevonden worden.

Er werd besloten met ingang van 1 Maart 1809 „te ligten de navolgende tol en belasting:

„Voor het passeren van een paard voor rijtuig of onder den man bereeden, telkens de geringe tol of gabel van 12 duiten.

„Van ijder stuk rundvee, dat door den slagboom gedreven wordt, een stuiver.

Van ijder ingezetene van het Dorp en Ambacht van Maasland, die een paard houd, drie gulden, en die twee of meerdere paarden houd f 5.— 's jaars, voor vrijdom van tol.

Voorts: Van iedere strekkende Roe lands, die langs den weg buiten het Dorp heen loopt, 9 stuivers 's jaars, te betalen voor zooveel de Duifpolder en de Cralingerpolder aangaat door de ingelanden, daar langs gelegen en voor zooveel de Dijkpolder en polder Commandeur aangaat 2/3 parten betalen door de ingelanden van den Dijkpolder en de overige derde part door de ingelanden van den Commandeurpolder.

„leder ingezetene in het Dorp van Maasland zal voor deszelfs huis aan de Heerewegt per jaar 1 stuiver betalen voor elke voet

Sluiten