Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te worden, zal hij de vleeschhouwer verbieden dezelve te slagten, hacken of sneyden, doch wanneer hij mogt bevinden gortige varkens en onganse beesten, zal den Keurmeester gehouden zijn, daaraan te hegten een rood lapje, dewelke ook met het soodanig kennelijk merk zullen moeten worden voorgesteld, omme te verkopen.

Word mede wel expresselijk geordonneerd, dat een ijder van buijten dezer jurisdictie met eenig vleesch te koop inkomende, gehouden zullen zijn aleer zij het selve zullen mogen verkopen, ten huijse van den Keurmeester te brengen, omme aldaar gevisiteert en gekeurt te worden.

En zal den Keurmeester voor salaris van 't keuren van ijder runderbeest genieten vier stuivers, dog van een kalf, schaap, varken en alle het verdere, twee stuivers het stuk.

En soo wanneer ijmand mogt werden bevonden contrarie alle het voorschreeve gedaan te hebben, zullende verbeuren een boeten van drie guldens, ten behoeveu van den Schout en armen van Maasland, ijder voor de helft en nog daarenboven soodanige verdere correctie als men na exigentie van zaaken zal bevinden te behooren.

Teneijnde niemand hiervan eenige ignorantie zouden kunnen pretendeeren, zal deze van het Dorpshuis alhier worden gepubliceert en geaffigeert".

„Die goeie ouwe tijd!"

Maar in de vergadering van 7 April 1797 besloot de minicipaüteit: „de boden zal schipper X (nomina sunt odiosa), den Marktschipper van hier op 's Hage aan zeggen, dat alle Pacquetten, die hij voortaan van de Municipaliteit van Maasland ontfangt door hem alsoo zullen moeten worden (bezorgt) zonder dezelve te openen of los te maken".

En als 1 Juni 1759 een zekere Cornelis Opstabels acte van admissie verzocht om een kroeg te houden, werd hem dit geweigerd wegens de menigvuldige kroegen en onbehoorlijkheden in deselve gepleegt.

Dat hadden velen toch misschien niet verwacht. Waarlijk: de afschaffers- en geheelonthouders-vereenigingen zijn nog laat genoeg gekomen.

Nu, wat die „menigvuldige kroegen" aangaat, we hebben er

li

Sluiten