Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens een vijftal jaren uitgekipt en wel 1770 tot '74 en in de notulenboeken van Schout en Setters bevonden, dat

Ziehier het staatje van aanvragen om een kroeg te houden:

„4 Mei 1770 Compareerde Philips Gallas, verzogt acte omme bier en brandewijn te schenken en verkopen en is hetzelve vermits de genoegzame herbergen en kroegen alhier niet geaccordeert.

5 April 1771 Compareerde Klaas van Vliet en verzogt acte van admissie omme als Tapper in brandewijn, bier en wijn te schenken en verkoopen.

Ook G. C. Stelman verzocht dit.

Zijnde beijde de gemelde actens geaccordeert, mits sig in alles dienaangaande te moeten reguleren na de respective ordonnantiën.

3 Mei 1771. Geaccordeert aan Jan Conijnenburgh acte van admissie, omme als Tapper in brandewijn, bier en wijn te schenken en verkopen.

13 Juni 1772. Zijnde geaccordeert aan Philips Gallas en Jan Heulemans, omme brandewijn en gedistilleerde wateren te schenken en te verkopen.

5 Maart 1773. Zijnde geaccordeert aan Pieter van den Acker actens van admissie, omme als tapper in bier en wijn, brandewijn

en gedistilleerde wateren te schenken en verkopen".

*

» »

„Die goeie ouwe tijd!"

Ja, die tijd is oud, maar of hij ook goed was? Verheugen de meeste Nederlandsche gemeenten zich hedendaags in het bezit van geneeskundigen, die na een moeizaam leven van studie hun diploom als arts verwierven, de zeventiende en achttiende eeuw lieten in dit opzicht veel te wenschen over. De Philosooph, een spectotoriaal geschrift uit de tweede helft der achttiende eeuw, heeft daarvan in een tweetal vertoogen een heel boekje opengedaan. De bekwaamheid van vele doctoren was zeer twijfelachtig, hetgeen voor een deel werd toegeschreven aan de hoogleeraren, die ze toelieten, al hadden ze de noodige kunde niet, en voor een ander deel aan het gebrekkige toezicht op hen, die aan een buitenlandsche hoogeschool de doctorale waardigheid hadden verkregen, hetgeen soms voor geld al zeer gemakkelijk was. Sommige patienten schenen nogal goed te betalen, een daalder

Sluiten