Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een groot gevaar voor brand leverden steeds de „Riette Daken" op. Nadat reeds vroeger (het juiste jaartal is niet te achterhalen) ') een „Keure en Ordonnantie" hierop uitgevaardigd was, werd die in 1766 vernieuwd. „De Ambagtsvrouwe, Schout en Zetters en Schepenen nu (1766) regeerende,

Ondervindende, dat niet teegenstaande onze voorge Keuren en Ordonnantiën nopens de riette daaken gemaakt, nogtans bij diverse Persoonen teegens dezelve indirectelijk werd aangegaan en considereerende het gevaar hetwelk ingeval van brand daar uitte duchten is, en waardoor gantsche plaatsen en Buurten aan derzelver totale Ruïne werden blootgesteld, zooals men verscheiden malen, zoo hier als elders, met leedwezen heeft zien gebeuren.

Zoo is 't, dat Welgemelde Vrouwe van Maasland, mitsgaders Schout en Zetters en Schepenen voornoemd bij renovatie en ampliatie der voorige Keuren en Ordonnantiën op nieuws hebben gekeurd en geordonneerd, Keuren en Ordonneeren bij deezen

1 Dat van nu voortaan niemand wie hij zij, zoo binnen den Dorpe van Maasland als binnen den Dorpe van de Lier, voor zoo verre de huizen aldaar staan onder de jurisdictie van Maasland voorn1 zich zal hebben te vervorderen eenige Huizen, Lootsen, Boessen, Schuuren of andere getimmertens, hoe ook genaamd, (uitgezonderd alleen Hooybargen) van nieuws met Riet, Strooy of andere brandstoffen te decken of laaten decken, op een boete zoo ten lasten van den geene die zulks doet als laat doen, respectivelijk van zes guldens ten behoeve van den Schout en den Armen van Maasland, ieder voor de helft, en dat daarenboven het alzoo van nieuws gedekte aanstonds zal moeten werden geamoveerd.

2 Dat ook niemand zal vermogen eenige Riette daken binnen de gemelde Plaatsen althans leggende, te mogen overdecken, instoppen of repareeren met riet, stroo of andere brandbare stoffen, directelijk of indirectelijk, maar de gaaten die in dezelve daken door storm, wind, of andersins niogten komen, zal vermogen met pannen digt te maken, telkens op een boete van gelijke zes guldens, mede zoo ten lasten van dengeene, die zulks zal doen

x) Door zware branden als die van 1616 en 1745, waarbij veel papieren de „Secretarie" betreffende, verbrandden, tast men bij sommige zaken in het duister.

Sluiten