Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sijnde ofte oock in de swingelschuyten, winckels ofte in haar werck- ofte swingelkotten eenige taback sullen mogen roocken, ofte laaten roocken als directelyck of indirectelijck in eeniger manieren op poene van over elck poinct van het gunt voors. is het contrarie bevonden wordende gedaan of gepleegt te sijn te verbeuren drie gulden ten behoeve van den voorn. Schout van Maesland, en waaromtrent de baasen ofte meesters is 't noot voor haar kinderen, knegts of bediende responsabel sullen zijn en de gemelte boete betaalen sullen moeten en opdat het gunt voors. is te beeter geexecuteert worden sal soo werd nevens onse boode van Maasland, mede specialijck geauthoriseert de geregtsboode van de Lier omme deselve kalansie ofte bekueringe te mogen doen en sullen ieder van haar, eenige overtreedinge van deese keur bevindende dieswegens alleen op haar woort gelooft werden. Aldus gedaan ten regthuyse van Maasland op den 27 October 1683. Aldus gecollationneert tegens seeckere copie uit 't volle collegie van Schout en Schepenen van Maasland en is

hetzelve alsnog gearresteert en goedgekeurt op den 30 Meij 1731".

*

» *

Schout en Schepenen van Maasland, doende wat des Schouts en der Schepenen was, keurden en ordonneerden dato 1 Junij 1766 een verbod tegen het onbehoorlijk rooken van tabak, niet enkel bij het „vlassen en swingelen", maar ook — aanstonds gaat de lezer het hooren.

Rooken!?

„Wanneer ge — zegt Hildebrand — een gezelschap van fatsoenlijke heeren van onderscheiden kaliber en verdiensten bijeen ziet, kunt gij er altijd op aan, dat zij, door elkander gerekend, zes of acht stuivers waard zijn, alleen aan sigaren, die aan hun lijf zullen gevonden worden".

Zóó is het in den tegenwoordigen tijd, maar in den verleden was het nog een graadje erger.

Niet vóór 1492 was de tabak in Europa bekend, en lang duurde het vóór zij er burgerrecht verkreeg. Wie heeft b. v. nooit in Van Meterens „Belgische ofte Nederlaudsche historiën" (in 1599 te Delft verschenen), gelezen hoe genoemde geschiedschrijver als een „nieuwigheid" vermeldt, dat de bewoners van het land, en wel

Sluiten