Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral met het oog op brandgevaar, allerlei zeer beperkende bepalingen. In Friesland hief men op een pond tabak anderhalven gulden belasting. Doch, op openbare plaatsen mochten plakkaten en keuren van provinciale of gemeentelijke bestifren eenigen invloed hebben, het rooken binnenshuis kon er moeielijk door belet worden. Wat het rooken der vrouwen betreft: de patricische dames onthielden er zich geheel van; doch de boerinnen bleven gedurende de achttiende eeuw pijp, tabak, vuurslag en tonderdoos

getrouw, getrouw tot .... aan de waschtobbe.

* *

*

In October 1690 ontstond te Haarlem een oproer, omdat de Magistraat verboden had op straat tabak te rooken. Wie des-alniettemin op straat rookte, werd met tien gulden beboet. Een werd gesnapt door den Schout, die, zeker om een pand voor de boete te hebben, den rooker het bovenkleed van het lijf trok en dat meenam. Het oproer, hierdoor ontstaan, werd echter spoedig gestild.

Ook in het Dorp en Ambacht van Maasland heeft zulk een keur bestaan. 1 Juni 1766 deden Schout en Schepenen alhier wat in dezen hun werk was en herinnerden op 3 September 1802, wat zij op 1 Juni 1766 „gekeurd en geordonneerd" hadden bij de volgende

„Waarschouwing".

„Alzoo het gemeentebestuur van Maasland in ervaaring is gekomen dat niettegenstaande bij de keur en ordonnantie van dato 1 Junij 1766 door het Bestuur te dier tijd alhier teegen het onbehoorlijk rooken van tabak gestatueerd, gekeurd en geordonneerd, is voorzien en de veelvuldige berigten van brand, de zorgeloosheid binnen deezen Dorpe en Ambagte met het rooken van tabak toeneemt, en de onbezonne Jeugd daarmede in het bijzonder zeer ligtzinnig te werk gaat, waaruit niet dan de schromelijkste ongelukken te dugten zijn. — Zoo is 't, dat het Gemeentebestuur voornoemd bij renovatie en ampliatie van de gemelde keure bij deezen opnieuw arresteeren, keuren en ordonneeren: Dat geen Timmerlieden, Metselaars, Kuipers, Wagenmakers, Dekkers noch Vlassers, en generalijk geene arbeiders hoe genaamd, Tabak off eenige andere Kruiden off Specien die gerookt kunnen worden in den dorpe, en onder de gantsche Jurisdictie van Maasland

Sluiten