Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereed zijn om een ijder te kunnen helpen. Ook zal hij zijn waaghuis en schaalen behoorlijk rijnhouwden alsmeedezijn balance behoorlijk smeeren, opdat dezelve ligt genoeg kan overslaan.

Indien eenige duisterheid of misverstand is, ofte weegends deeze keure ofte in eenig Poinct vandien mogt komen te ontstaan, zal de verklaring en uitspraak daarvan altijd aan het gemeentebestuur zijn gedemandeerd, ook blijft aan hetzelve bestuur voorbehouwden, omme in de voorenstaande Reglement, Keure en Instructie zoodanige verandering, vermeerdering off vermindering te maaken als noodig mogt biijken."

Voorts werd bepaald, dat de waegmeester vóór het aanvaarden zijner bediening den gerequireerden eed zou afleggen.

Het schijnt, dat het hier geen gewoonte was, dat de waagmeester „tarra gaf", iets wat te Maassluis wel geschiedde.

Nu lezen we, dat dd. 2 September 1774 bij Schout en Setters van Maasland was ingekomen „een missive van Haar Hoogedelen, om den waagmeester alhier te gelasten in de Waag bij de wigt van veertig ponden boter te geven twee ponden tarra, meerder of minder naar advenant ten eijnde de Ingesetene van Maasland van 't zelve regt te doen genieten als die van Maassluys, en voorts om een keure op de waag te doen formeeren, teneynde een ijder sig daarna zouden kunnen reguleeren."

Waaromtrent besloten werd:

De „Eersaame Vroome Discreete, Schout en Setters van Maasland" hebben naar aanleiding hiervan eenieder geadverteerd: Dat Pieter Groen, waagmeester alhier, zou doen wat de „ordere van haar Ed: Mog: de Heeren Gecommitteerde Raden van de Ed: Groot Mog: Heeren de Staaten van Holland en West-Friesland bevatte".

*

* *

We hebben in een vroeger hoofdstuk gezien, dat te Maasland ook een „Burgerwagt" bestaan heeft. Die „wagt" mocht in eenigszins troebele tijden, of als de diefstallen eens raak of veelvuldig werden, reden van bestaan hebben, in den regel kon de klapwaker het wel aan. Wat deze te doen had, bepaalden het

„Reglement en (de) ordonnantie voor den klapwaker.

1. Den Nagtwaker zal gehouden zijn des nagts zig te ver-

Sluiten