Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIV.

„Care! Hendrik Friso" tot Erfstadhouder verheven. — Loos alarm van de landing eener „France vloot" aan den Hoek van Holland (1747). — De „huishoudende manschap zal in de militaire Exercitie geïnstrueerd worden" (1747). — Inkwartiering. — Illuminatie op 8 Maart 1788. — De Fransche revolutie in 1795 te Maasland aan het werk.

Als we het ooit betreurd hebben, dat de branden van 1646 en 1745 zulk een verwoesting in de archieven hebben aangericht, dan zeker nu, terwijl we uit Maaslands historie enkele feiten, toestanden en gebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis gaan belichten. Het is waar, we vonden melding gemaakt van ordinaire en extra-ordinaire verpondingen in het rampjaar 1672, een jaar, waarin het geen wonder was dat er ook extra-ordinaire verpondingen geheven werden. Maar voor het overige moeten we tot het midden der 18e eeuw opklimmen om tot de wetenschap te komen, dat Maasland een ambachtsheerlijkheid was, gelegen binnen het gebied der Zeven Geüniëerde Provinciën.

„Vermits — zoo wordt genotuleerd van de „Extra-Ordinaris Vergadering, gehouwden bij Schout en Zetters van Maasland, op 29 April 1747 — vermits zijn Hoogheyt den Heere Carel Hendrik Friso, prince van Oranje en Nassou door eenige steeden op begeerten des volks was verkoren tot stadhouder, admiraal en generaal over Holland en dat de Prince vlaggens van de Toorens waayden, geresolveert om meede met ten Eersten de vlag op onsen Toorn te doen setten."

Edoch, we waren nog in den Oostenrijkschen Successie-oorlog; het blijkt uit de notulen van „1 Meij 1747".

Sluiten