Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 2 April van dat jaar besloten Schout en Zetteren den „Boode" bij alle burgers, „namentlijk van 't Huys ter Lugt tot de Koornmoolen, te zenden en een ijgelijk vandien te adverteeren eerlang een militair te zullen moeten inquartieren". ') En den volgenden dag werd een huis gehuurd „om een Hoofdwagt te maken voor den tijd van een jaar voor de somma van f 90.—, welke kosten, alsmeede die van vuur, ligt en verdere reparatiën door het gemeene Land zullen worden voldaan".

Op 20 April — zoo lezen we — „zijn de militairen alhier gearriveerd en gecantonneerd" en gebleven tot 7 Nov. d. a. v.,

toen deze „Compagnie" door een tweede werd vervangen,

die van 7 Nov. 1782 tot 9 Juni van het volgende jaar hier verbleef.

Siecht — dit is te begrijpen — naar den zin der Maaslanders. En alsof Schout en Zetters er schuld aan hadden, kwamen op 3 Januari 1783 twee burgers met een opgestoken zeil, met vee! drukte en op een brutale wijze over de inkwartiering klagen. Op een aanmerking van den Heere Schout, dat zij zich wat netter zouden gedragen, werd o. m. door één van hen geantwoord: „Dat ben-je mij niet waard!" Een verantwoording „voor den Hove en Hooge Vierschaar van Delfland" volgde voor dezen delinquent. Ook nog een zevental anderen kwamen klagen; doch door hen werd een geheel andere toon aangeslagen, hoewel één van hen op het eind nog grof werd.

Men kan zich voorstellen, hoezeer de Maaslanders de inkwartieiing liefst nog wat verder dan naar de maan wenschten; gegeven de omstandigheid, dat die vijftien volle maanden duurde, en.... dat de militairen dier dagen verre van brave Hendriken waren.

Op 9 Juni 1783 vertrokken de „mannetjes"; het „heilige kruis" der Maaslanders vergezelde hen. En al aanstonds vervoegde men zich bij den Schout om „gave afbetaling van de serviesgelden wegens de Militairen binnen den Dorpe van Maasland gecantonneerd geweest . Maar.... het gold hier een uitgave, door de

„genieene Landsregeering" te doen, en Schout en Zetters

hielden natuurlijk de „Ambagtscasse" gesloten.

!) Dat „adverteeren" ging in den regel origineel in zijn werk. Waar de bewoner thuis was, werd hem mondeling aangezegd, hoeveel militairen in kwartier kwamen; bij den afwezige schreef de „Boode" het aantal met een stuk krijt op de deur.

Sluiten