Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar werd in September van dat jaar een libel aangeplakt, quasi op naam van den Schout, waarbij deze opgave verzocht van verschotten bij gelegenheid der inkwartiering gedaan. Schout en Zetters, hoogst verontwaardigd, stelden in hun ordinaris vergadering van 5 September 1783 een premie van tien zilveren ducaten vast voor hem, die den vervaardiger of aanplakker van het libel aanwees; dan konden „Schout en Setters tegen hem procedeeren".

Eindelijk ontfermde Vader Staat zich en zoo lezen we in de notulen van 11 Februari 1785:

„Is volgens een Specifique gemaakte lijste gedaan uitdeeling der Serviesgelden wegens de Militairen binnen den Dorpe van Maasland gecantonneerd geweest, te weeten van de 2 Compagnien van het eerste Bataafsche in quartier geweest de eerste van 22 April 1782 tot 7 November d.a. v. en de tweede van 7 November 1782 tot

9 Juni 1783, beyden te zamen de somma van f 492 :9 st.: 4 p."

*

# #

Van feesten te Maasland bij gelegenheid van nationale vierdagen vinden we vóór 1788 geen melding gemaakt. Het eerste van dien aard vinden we aangeteekend op 8 Maart 1788, zijnde de eerste verjaardag van Stadhouder Willem V na de „omwenteling van 1787", die de Stadhoudersgezinden weer op het kussen bracht.1) Enkele dagen vóór genoemden datum werd door Schout en Zetters een publicatie uitgevaardigd, waarbij de dorpelingen uitgenoodigd werden op 8 Maart, 's avonds van 7 tot 11 uur te illumineeren. „Zoo nochthans — aidus gemeide pubiicatie — dat alle hetzelve geenszins gepaard gaat met eenige gevaarlijke Machines, Materialen en werktuigen van schietgeweer of vuurwerken, waardoor brand of andere onheylen zouden kunnen ontstaan". En op den vooravond van geinelden datum werd,, gepubliceerd" : gedurende de illuminatie zal de klok geluid worden; terwijl de vermaning werd gegeven: er zullen geen voetzoekers of klakkebossen (dat waren de bovengenoemde gevaarlijke Machines)

!) Tot welke partij — die der Prinsgezinden of der Patriotten — de Maaslanders behoord hebben, zullen we spoedig vernemen.

Sluiten