Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstoken worden. Ons dunkt: de Juliana-feesten op 15 en 16 Juni 1909 waren iets meer schitterend.

Om even op de „omwenteling van 1787" terug te komen: d.d. 28 Maart 1788 vinden we aangeteekend, dat alle notabelen opnieuw den eed moesten zweren op de Constitutie der Hooge Regeering en het Erfstadhouderschap

Intusschen naderde januari 1795. De Republiek der Zeven Geüniëerde Provinciën stortte ineen en op haar puinhoopen verrees de Bataafsche Republiek. In de extra-ordinaire vergadering van Schout en Zetters, d.d. 23 Januari 1795, wordt door den Schout Bastiaan den Exter medegedeeld: „Van de torens van Delft en andere plaatsen waait de Nationale vlag"; en wordt besloten, dat die ook hier zal uitgestoken worden. Ter voorkoming van onaangenaamheden — zoo zal aan het volk bekend gemaakt worden — is het verboden Oranje-linten en cocardes te dragen. Ook zal gezorgd worden, „dat de geweren, die van de in den jare 1787 te Maassluis en Schipluiden gesubsisteerd hebbende Exercitie-genootschappen, alsmede van particuliere personen alhier zijn afgehaald, weder in handen van de eigenaars komen. Alle burgers — dus wordt gewaarschuwd — moeten zich stil en vreedzaam jegens elkander gedragen".

Of Maasland er zich in verheugde, dat den staat van zaken een algeheele omkeering wachtte? De vraag stellen is haar tevens ontkennend beantwoorden. Maasland was in den troebelen tijd van Prinsgezinden en Patriotten Oranjegezind gebleven. Tenminste in de overgroote meerderheid zijner bevolking. Een excercitiegenootschap heeft hier in den patriottentijd niet bestaan. Slechts enkele Maaslanders hadden zich bij de te Maassluis en Schipluiden bestaande excercitie-genootschappen aangesloten. Ja zelfs hadden de Maaslanders na de „omwenteling van 1787" wraak geoefend. Een zekere Abraham Tertoolen was door de Oranje-gezinden „uit zijn kostwinning gestooten". In Juni 1795 — zoo lezen we in de notulen — verzocht Abraham Tertoolen, wonende te Amsterdam, attestatie van zijn goed gedrag gedurende zijn veeljarig verblijf (te Maasland), met esertie dat hij een voorstander der Patriotssche zaak (was) geweest en om dezelve in den jare 1787 van (Maasland) door de aanklevers van het Huis van Oranje uit

Sluiten