Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn kostwinning was verstooten en gewelddadig verdreven". Op welk verzoek gunstig beschikt werd.

Voor en aleer de revolutie hier in den eigenlijken zin een aanvang nam werd op 6 Februari 1795 door Schout en Zetters „geresolveerd in navolging van vele andere plaatsen, alhier voor de rekening van het ambacht een vrijheidsboom te planten, en wel op 13 Februari a. s., en aan de jongelingen en jongedochters, die dezelve willen versieren en planten 52 gulden tot een fooi uit de ambachtskas te geven, om naar genoegen te verteren, zullende het college van schepenen alsdan verzogt worden mede ten tijde der planting eenparig met dit college (Zetters) te vergaderen en die plechtigheid bij te wonen."

Op twee Zetters na waren allen „om 3 uuren" op genoemden 13 Februari aanwezig. „Onder het gelui der klokken en veldmuziek werd — zoo lezen we dd. 13en van Sprokkelmaand — de vrijheidsboom geplant, hebbende de Schout en leden der beide collegiën, door den bode vergezeld, daarbij geassisteerd, zijnde de voornoemde burgers mede in den Train gevolgd, die door een escorte Fransche ruiters is voorafgegaan en gesloten, zijnde alles rustig en wel afgeloopen". ')

Of „Schout en Geregten" van Maasland vreesden, dat er „baldadigheid of schade aan den boom zou toegebracht" worden, 't is zeer wel mogelijk. Althans de volgende bekendmaking werd nog denzelfden 13 Februari gearresteerd:

„Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap,

„Schout en Geregten van Maasland waarschuwen allen en een iegelijk om geen baldadigheid of schade toe te brengen aan den heden alhier geplanten vrijheidsboom, zullende degenen die zich daaraan schuldig maken als rustverstoorders van de algemeene rust worden aangemerkt, en alzoo aan de Justitie worden aangegeven, om naar bevind van zaken te worden gestraft".

Intusschen naderde de dag, waarop de „omwenteling", de verandering in het Bestuur alhier zou plaats hebben. Op 14 Februari 1795 stelden vier burgers: Izaak van der Spek, Leendert Stolk,

!) De traditie meldt, dat de vrijheidsboom geplant werd midden op het dorp, aan den vlietkant, vóór het huis, nu bewoond door den schilder A. van Reeven.

Sluiten