Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemde burgers (we zullen de titulatuur van het eind der 18e eeuw maar behouden) zich naar procureur Van Son in Den Haag, om te vernemen, op welke wijze de omwenteling tot een eind gebracht kon worden. Deze ried aan Monster tot voorbeeld te nemen, waar de revolutie reeds geschied was. Hoe het daar was toegegaan, zal uit het volgende duidelijk worden.

Op een nieuwe vergadering der schot en lot betalende burgers werden een viertal kiezers benoemd, n.I. Pieter Verkaden, Joris Schellingshout, Jan Nieuwland en Jacobus Van Uffelen, die als ,,comité révulitionnair" uit eigen vrijen wil en zonder inzien of medeweten van hun commissarissen de noodige regenten en secretaris zouden kiezen en aan de in de kerk vergaderde burgers voorstellen". Zij ontvingen tevens den last zich op Vrijdag 20 Februari tegen half 3 ten „regthuize" te vervoegen en „antwoord te halen bij Schout, Zetters en Schepenen, of zij hun ambt vrijwillig nederleggen".

Tegen het bepaalde uur waren alle vier in de Pynas aanwezig.

Op de vraag: „Burger den Exter, legt gij vrijwillig uw ambt neder?" antwoordde deze: „Daar ik in 1780 door de Ambachtsvrouwe als Schout ben aangesteld en geen zekerheid heb of de voorrechten der Ambachtsvrouwe geheel opgeheven zijn, weet ik niet of ik wel bedanken mag. Maar om aan de Constitutie en den wil des volks te voldoen, zoo leg ik mijn ambt als Schout neder".

De Zetters maakten zwarigheid uit hoofde van hun eed aan den Baljuw van Delfland.

Ook alle Schepenen (op één na) hadden bezwaar, wijl zij door de Ambachtsvrouwe aangesteld en door deze nog niet ontslagen waren.

Toen aan secretaris de Coningh gevraagd werd, of hij zijn ambt neerlei, antwoordde hij „ten genoege van het volk zijn bedieningen bij deze beide collegiën neder te leggen, maar niet dan ongeprejudiciëert zijn regt tot vordering van schadevergoeding, ingevalle hij niet weder opnieuw wierd aangesteld, waar tegen hij wel expresselijk protesteerde".

„In naam der burgerij — aldus het antwoord van het „comité revolutionnair" — nemen wij uw ontslag aan en ontheffen u van uw posten, wat wij bij dezen ook den bode en den substituut-

Sluiten