Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

althans alle functionarissen bleven in betrekking. „Op het voorbeeld van de provisioneele volksvertegenwoordigers van Holland — werd nu op 12 Juni geresolveerd — om op 17 Junij (1795) van 10—11 uur een plechtig dank- en biduur te houden, teneinde de Goddelijke Voorzienigheid te danken voor de zegeningen aan dit vrij geworden gemeenebest bewezen en van Zijn liefde nieuwe zegeningen af te smeeken. Gedurende dien tijd zal geen nering of handwerk uitgeoefend worden, en zal het kaatsen en kolven verboden zijn."

*

* »

Het werk der omwenteling was met bovenstaande nog niet volbracht. Het viertal kiezers, waarvan we boven gewaagden, had zich uitgebreid tot de „Vaderlandsche Burger-Societeit" van Maasland, onder de zinspreuk:

„Getrouw voor Land, Dorp en Ambacht,

„Gelijkheid, Vrijheid en Eendracht",

die geregeld in de Pynas haar vergaderingen hield, haar wenschen aan de „burgers - municipalen" meedeelden, en van dezelfde municipalen „vergoeding verzocht van onkosten voor vergaderingen enz., die dienstig en nuttig (waren) tot bevordering van het algemeen welzijn".

Zoo kwam op de eérste plaats de Burger-Societeit (als bestuurderen vinden we vermeld: Jacobus van Uffelen, Hannes de Pagie en Joh. Koks) verzoeken „alle brandmeesters, toezienders en hoofdlieden van de brandwacht te ontslaan en hun posten aan ware Bataven over te geven uit de volksvergadering. Wij kunnen — dus werd door de Societeit gezegd — niet onder commando staan van lieden, waarin we geen vertrouwen hebben". Vervolgens kwam het vriendelijk verzoek (in) om den schoolmeester (Willem Wiltschut) te laten bedanken en een bekwaam schoolmeester, zijnde een Bataaf, in zijn plaats te stellen".

Wat het laatste punt betreft, werd geantwoord: „Het is een zaak van aanbelang om zoo maar ineens den Schoolmeester te bedanken. Men moet nog geduld hebben: er zal bericht komen" ').

En wat het eerste betreft: de bestuurderen der Burger-Societeit

i) Zooals we uit een vorig hoofdstuk weten, is meester Wiltschut in hetzelfde jaar (1795) ontslagen.

13

Sluiten