Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de municipaliteit d.d. 1 April van laatstgenoemd jaar de volgende publicatie tot de bewoners van Dorp en Ambacht richtte: „Een ieder zal zorgen om met den soldaat in kwartier goed te accordeeren. Niemand is verplicht vrouwen of kinderen in te nemen, zonder dat daarvoor mede naar genoegen, voor betaald wordt. Wie klagten heeft over de militairen, kan zich tot de municipaliteit wenden." Tusschen haakjes willen we er hier nog bijvoegen, dat hij die van inkwartiering verschoond wenschte te blijven, wekelijks daarvoor f 1: 10 st. te betalen had.

Nog op een andere wijze werdt men te Maasland gewaar, dat de dagen van olim, waarop het pais en vrede was, voorbij waren. In Mei 1796 schreef het Provinciaal Bestuur de municipaliteit aan, dat zij alle mannen van 18 tot 55 jaren zoude oproepen, „om hen door alle aandringende middelen te bewegen het vaderland in tijd van nood vrijwillig ten dienste te staan." De municipaliteit doende wat des bestuurs was „verwacht en beveelt — zoo drukten zij zich in een publicatie uit — hunne ingezetenen aan om in dezen hunne geneigdheid ten dienste van het vaderland te betoonen en hun als batoos kroost ten strijde aan te bieden." (De lezer nierke wel op, dat de stijl-Bataafsche Republiek al aardig gevolgd wordt.) De proclamatie gaat voort: „Zullende hunne namen als verdienstelijk voor het vaderland aan het Provinciaal Bestuur van Holland worden opgegeven en de municipaliteit aan hun ook als verdienstige Vaderlanders gedenken".

Veel animo was er in dezen onder de Maaslanders niet. In de vergadering der municipaliteit d.d. 27 Mei 1796 kon men zich

als „vrijwilliger" aanbieden, maar zeggen de notulen: niemand

was opgekomen.

En toen op 26 Augustus 1809 ten spoedigste door Maasland 9 vrijwilligers moesten geleverd worden, mannen tusschen 18 en 60 jaar, „gezond en vaardig en zonder lichaamsgebreken," was het resultaat ook nihil. Evenzoo toen in hetzelfde jaar 19 man zoo spoedig mogelijk naar Delft moesten uittrekken, meldde zich niemand aan. Maar — en hier krijgen we een voorproefje van de een paar jaar later in te voeren conscriptie — er zou geloot worden. „Heden avond — dus werd geproclameerd — alle boerenzoons en knechts zullen hedenavond, 31 July 1809, ten regthuize verschijnen, en het lot zal uitmaken, wie uit zullen

i

Sluiten