Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVI.

Veranderingen in de samenstelling van gemeentelijke besturen. — De municipaliteit wordt in gemeentebestuur herdoopt. — „Ontwerp van den voet en de inrigting" van dat bestuur. — Instructie voor den „Kamerbewaarder". — Reglement voor de Civiele Rechtbank (Schout en Schepenen). — „Balans van Aparante Baaten en Lasten over den jaare 1804."

EZ)

Zooals we in een vorig hoofdstuk gezien hebben, had het vertrek van Prins Willem V op 18 Januari 1795 aan de Patriotten het sein gegeven om „het werk der revolutie" op zich te nemen en overal de regeering te veranderen. De colleges van vroedschappen in de steden en die van Zetters ten plattelande waren vervangen door niunicipa'.iteiten, die bevoren hun functies te aanvaarden, „trouwbeloften hadden af te leggen aan de onvervreemdbare regten van den mensch" en „onderwerping te beloven aan zoodanige regeeringsvorm, welke gegrond op de oppermacht

des volks in 't vervolg finaal (zou) worden daargesteld";

tevens dat zij „nimmer met woorden of daden (zouden) medewerken ter herstelling van het vernietigd aristocratisch en erfstadhouderlijk bestuur."

Kiesgerechtigd was ieder burger, d. w. z. de ingeborenen van een stad, of zij, die door een verblijf van enkele jaren of door huwelijk met de dochter van een ingeborene burgerrecht verkregen hadden. Van het kiesrecht waren uilgesloten personen beneden de 20 jaren, dienstboden of „gebroode dienaren", zij die uit de publieke armenkassen gealimenteerd of bedeeld werden, en eindelijk zij, die niet openlijk en plechtig door hun „Jae" wilden erkennen „de Rechten van den Mensch en Burger, vervat in de Publicatie

Sluiten