Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Schout en Schepenen zullen staan over transporten, Hypotheequen, kustingbrieven, publicque verkoopingen, verhuuringen en verpagtingen, ook wanneer zulks begeert word, het maaken van testamenten, off andere actens van uiterste wil, en in het generaal alle zoodanige actens als gewoonlijk notariaal pleegen gepasseert te worden, het stellen van beheering in insolvente boedels, aanstellen en ontslaan van voogden, ingevaile aiswaar de weeskamer is uitgesloten, het aanstellen van curators over krankzinnigen en voorts alles in het generaal, en op dien voet zooals te voren en vanouds aan de Rechtbank of het Collegie van Schout en Scheepenen alhier heeft gecompeteerd.

„Schout en Scheepenen zullen onder den naam van Weesarmen de beheering hebben over de boedels aan de Weeskamer vervallen, alsmede de administratie van de daartoe behoorende goederen, gelden en effectes; zij zijn gehouden zoodra een boedel aan de Weeskamer vervalt, daarvan aan het Gemeentebestuur kennis te geven en jaarlijks ten overstaan van 2 leden-Commissarissen van het Gemeentebestuur rekening en verantwoording te doen.

„(Zij) zullen ook staan over alle huwelijkszaken, als 't ondertrouwen, verleenen der geboden, en trouwen, volgens de wetten en ordonnantiën daarvan zijnde.

„Overeenkomstig de Heemraads-keure van Delfland zullen Schout en Scheepenen ook drijven de schouwe over de weegen, waateren en waaterkeeringen.

„Alle kosten of uitgaven voor of ten behoeve van 't college van Schout en Scheepenen te doen zullen door 't Gemeentebestuur uit de Ambagtskasse betaald moeten worden."

Als voorzitter van het college van Schout en Schepenen genoot eerstgenoemde geen tractement, „doch zoodanige leges en jura als dezelve van ouds gewoon (was) te genieten"

In 1808 werd het reglement voor de gemeentebesturen gewijzigd, totdat in 1811 onder het Fransche bewind de maires en de adjunct* maires optraden.

Het zou ons te ver voeren, wilden we elke verandering opnieuw aangeven. Zien we, tot besluit van dit hoofdstuk, even de „Balans van Aparante Baaten en Lasten over den jaare 1804" in, en beginnen we met de „Baaten",

Sluiten