Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel Nederland aangeschreven te zorgen, dat er na de geboorte zoo spoedig mogelijk „een ruime uitdeeling aan de armen (zou) geschieden". En onmiddellijk werd van hier aan den „Onder-prefect van het arrondissement Rotterdam" gerapporteerd: „De onderscheiden Collegiën zijn in kennis gesteld en is hun aangezegd zig conform de gemelde aanschrijving te gedragen". En toen eenmaal deze gebeurtenis had plaats gegrepen kwam een tweede aanschrijving, het vertrouwen uitsprekende, „dat het Gemeentebestuur deze blijde mare spoedig zal bekend maken"; „de klokken zullen geluid en een algemeene illuminatie gehouden worden; klokken en illuminatie zullen de tolken der openbare vreugde zijn". Tevens werd verzocht om „ten spoedigste den afloop en impressie, welke deze tijding gemaakt heeft, te melden".

Nu, Maasland heeft feest gevierd ter eere van den jongen „Koning van Rome" maar dat het niet cott amore geweest is, daarvan zijn we zeker. Er werd aan den onder-prefect in het arrondissement Rotterdam gerapporteerd: „In de twee onderscheiden kerken binnen deze gemeente is een „Te Deum" gezongen, de molens en andere gebouwen hebben gevlagd, van tijd tot tijd is de klok geluid, en 's avonds een algemeene illuminatie

gehouden"

• •• • #

Die onverwinlijk scheen, zag zijn gelukszon in Rusland's velden tanen. En ook Nederland hernam zijn verloren volksbestaan. Op 21 November 1813 namen K. G. van Hogendorp en Van der Duijn van Maasdam, daartoe door hun vrienden aangezocht, het algemeen bestuur op zich. Daags daarna vaardigden zij een proclamatie uit, waarbij de Nederlanders hiervan in kennis gesteld en van den eed, aan Napoleon gedaan, ontheven werden.

Doch het algemeen landsbestuur vond nog weinig steun, ook te Maasland. Vreesde men hier de Franschen, die o. a.' nog altijd Brielle bezet hielden? 't Is mogelijk; de archieven zwijgen er over. Of liever: de notulenboeken uit den Franschen tijd, speciaal over de jaren 1811 en 1812, zijn niet in het oud-archief. Hoe ze verdwenen zijn? Men tast in een volslagen duister, en weet dus niet recht, waarom er te Maasland niet onmiddellijk een nieuw Gemeentebestuur georganiseerd werd. Toen een schrijven uit Den Haag verscheen, constitueerde zich een „Pro-

Sluiten