Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring" voor den Prins te verklaren. Want toen twee jaar later, 13 Juni 1815, de Prins, nu Koning Willem 1 geworden, Maasland passeerde De lezer wil wel eens kennis nemen van de

„Extra Ordinaire Raadsvergadering, gehouwden den 13 Juni 1815 in het Regthuis te Maasland.

„De president zegt de leeden extra-ordinair, en wel in het zwart te hebben doen convoceeren uit hoofde van het arrivement van Zijne Majesteit den Koning te Hellevoetsluis vanwaar Zijne Majesteit over den Briel en Maassluis ook hier door staat te trekken.

„Geevende den president wijders te kennen dat hij gaarne met de presente leeden van het Bestuur den Koning zoude opwagten en eene aanspraak doen en daarbij zoude vragen den Predikant en Pastoor en zorgen dat bij zijn Majesteits doortogt de klokken luiden, en de vlagge van de Toren en Molens waaijden. De vergadering approbeerd het verrigte en voorstel van den President, en confirmeerd zich met dankzegging aandenzelven voor alle genoome moeijte met hetgeen de president verder zal daar stellen, daartoe in het voorvertrek van het Regthuis zijnde gaan zitten, is van weegends het Bestuur den predikant en pastoor opgewagt, edog eerstgemelde alleen gecompareerd, niettegenstaande beiden intijds door de Boden waeren verzogt, — de president vervolgens geproponeerd hebbende van tijd tot tijd na de komst van Zijne Majesteit op Maaslandsluis te laaten verneemen — steld verder voor om Zijn Majesteit een schriftelijk verzoek te doen toekoomen, waarbij Hoogst denzelven zoude verzocht worden bij Zijne Majesteits doortogt door deezen Dorpe zich eene korte tijd te willen ophouwden, ten einde aan het Gemeentebestuur de Eer en het genoegen te gunnen om Zijne Majesteit hunne hulde en agting te betoonen hetwelk gedaan zijnde, heeft Dirk Roem, die het schriftelijk verzoek aan Zijne Majesteit heeft overgebragt, teruggekoomen gezegd, dat hij het geschrift uit naam van den president aan Zijne Majesteit in deszelvs koets op de wegt bij het

Huis ter Lugt had overhandigt en dat Hoogst denzelven op

het gedane verzoek zouden ophouwden hier van door den president aen de officieren van de Landstorm kennis gegeven hebbende, is de Landstorm geschaard van het Zuideinde van het

Sluiten