Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE D. (BIz. 11.)

De Weledelgestrenge Heer Jhr. mr. J. J. de Geer van Oudegein, rentmeester-generaal der Duitsche Orde, Balije van Utrecht, gaf in 1871 i) een werk uit, getiteld: „Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, balie van Utrecht". Aan ons verzoek om overname van afschriften en aanteekeningen uit dat werk, op Maasland betrekking hebbende, werd niet enkel voldaan, maar de schrijver gaf ook den zakelijken inhoud van de oude oorkonden in zake de voormalige commanderij der D. O. te Maasland weer. Voor een en ander zij bij dezen dank gebracht.

Dien zakelijken inhoud laten wij hier eerst volgen:

„Aan de giften van verschillende leden van het grafelijke stamhuis van Holland en verder van een Diederik genaamd van Delft, een Hendrik van Voorne, burggraaf van Zeeland, een Jan Persijn heer van Waterland, en anderen had het Duitsche huis van den Hofdijk of de latere commanderij van Maasland haar oorsprong en uitbreiding te danken. Daarbij voegden in 1243 zeker ridder Diederik genaamd van Delft of Coldenhove en Hadewied, zijné echtgenoote, al hunne leen- e« eigengoederen.

Jonkvrouwe Richarda van Holland begiftigde vervolgens het Duitsche huis nog met landgoederen bij Delft; terwijl eindelijk graaf Floris V daaraan de goederen aan den Hofdijk overdroeg, waarop de Orde nu het zoogenaamde Duitsche huis ten Hofdijk stichtte, dat ook de moederkerk van Maaslant met hare dochters de kapellen van de Lier en Schipluide in zich bevatte.

Van den Spartelweg onder Maasland (van ouds de weg langs de West-Gaech) gaat een laan uit, genaamd de Heerenlaan, welke heenleidde naar het voormelde Duitsche huis ten Hofdijk hetwelk in 1365 werd afgebroken en nabij de kerk van Maasland verplaatst,

J) Met medewerking van mr. P. Verloren van Themaat.

Sluiten