Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'° Jheodorus de beroepen van Goudriaan den 25 Juni

mar w f e" a,daar bevestigd den 5 Juli 1707. Vertrokken naar Woerden den 14 October 1714.

11 Theodorus van der Hout, beroepen van Abbenbroek den

... J. man 715, bevestigd den 19 Mei van dat jaar, werd nadat

al «JaaTedikant 16 MaaSland W3S geweest' door een beroerte getroffen, die hem buiten staat stelde den dienst verder naar be-

hooren waar te nemen. Dit gaf aanleiding, dat men met hem

kant t k ° ° ^ overeenkwam om een tweeden predi-

dezp n ,er°e.pen C" dat hi] f 40a_ van ziJ'n tractement voor . C afstaa"; ^arentegen nam de kerkeraad op zich om bedrag uit de kerkfondsen met f 100 te verhoogen. Verder

Tan herat' T ÏÏ * ber0epe" predikant' bï> overl'ïde"

' an der Hout, in diens plaats zou optreden. De over-

zondTÏ hVereiSChtC de aPProbatie van de Staten van Holland, oodat Schout en gerechte van Maasland, alsmede de kerkeraad,

requesMot^dat T * Ambachtsvrouwe va" Maasland, zich per StXf h- , C0Mege wendden' met het gunstig gevolg, dat de Staten b.j resoluhe van 1 Februari 1743 het verzoek tot het be-

toestonden" n" T** **** k°Stan Va" den Lande'

24 April 174? OTarlteden^ ^ ^ ^ " Wd *» 12 Ysbrandus Kouwenhoven, candidaat te Leiden 1736, beroepen als tweede predikant den 6 Februari 1743, bevestigd den 8 September, is ook te Maasland gestorven den 20 Mei 1769

Johannes Bondt, beroepen van Wilsveen den 30 Juni 1769 vestigd den 29 October 1769, is van Maasland naar Hillegersberg vertrokken den 20 November 1774.

holt Car0lus van Tricht' beroepen van Schellink¬

hout den 31 Januan en bevestigd den 2 April 1775, vertrok van

Maasland naar Maassluis den 13 October 1776.

mn ?zo°"van comciis van s°nie™

bekleedde „h,"'"' "T a'daar gcbore"' sMeerde in Ulrecht en

Gemeente t*reenvolse"s P^ikambt bij de Hervormde

Januari 1777 te m^i 7 vandaar beriep men hem den 24

werd bevestigd a3Sla"d' aIwaar hlï den 25 Mei van genoemd jaar

vandaar kwam , 7 " Augustus 1782 vertrok hiJ "aar Maassluis, kwam h.j te Zutphen en in 1797 te Dordrecht, alwaar

Sluiten