Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een adellijk slot, en lag ten noorden van het dorp Schipluiden en ten zuiden van Woud-Harnasch. Terwijl Dorp-ambacht slechts voor een derde deel goed land was, en dit twee Rijnsche guldens „deed", schijnt Hodenpijl goed, en heelemaal goed te zijn geweest, want „het mocht waert wesen in huyere 3 of 3'/2 ffi Hollants". De hofstede „Hompijl" stond volgens den een achter de tegenwoordig Protestantsche kerk; anderen vinden het waarschijnlijker dat zij op den grond tegenover de huidige Katholieke kerk aan den overkant van het water stond. Dit adellijk huis bezat in overoude tijden reeds een kapel met kapellanie, waaraan een fundatie gemaakt was.

Omtrent het verblijf der Heeren van Hodenpijl schrijft de „Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" (1740) „Voor deezen stond in deeze heerlijkheid een deftig slot, 'twdk de woonplaats der Edelen van Hodenpijl was, die men wil ten tijde van Graave Willem den derden, herwaards uit Henegouwen overgekomen, en uit den huize van Avennes afkomstig te zijn". In het ambacht van Hodenpijl waren in 1476 en ook in 1496 veertien en in 1514 vijftien haardsteden, waarvan er toen drie door armen bewoond werden. In beide ambachten, in Dorp zoowel als in Hodenpijl, geneerde men sich met coyen en paarden en mitten arbeyt", evenwel schijnt men in Dorp nog bouwland gehad te hebben, want zij hielden zich ook bezig met „spitten ende delven".

Behalve de hofsteden Dorp en Hodenpijl zag men vroeger in Schipluiden nog het huis Kenenburg. Het stond schuin over de kerk, aan den overkant van het Gaagwater. Het eerste bedehuis zal naar alle waarschijnlijkheid wel een kapel geweest zijn, die later door een parochiekerk vervangen werd. Deze stond er reeds in 1323. De tegenwoordig Protestantsche kerk is over het geheel de vroegere Katholieke kerk niet meer, want deze is in 1615 of '16 met het geheele dorp verbrand.

Volgens den „Tegenw. Staat", boven aangehaald, heeft de Duitsche orde de begeving der pastorie van Schipluiden gehad en geoefend tot den jare 1614".

Sluiten