Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Schoolmeestershuys ende Schoole, gelyck oock de reparatie van de Heerenstraat op Sluys, ende de sollicitatien bij die van Sluys in saecke de neeringhe der visscherye aengaende gedaen, wesende gelycke lasten, sustineerende dat de inwoonders van Sluys, moetende die van Maeslandt de voorsz. lasten in 't dorp van Maeslandt vallende helpen draghen, immers buyten alle reeden ende billicheyt was, dat die van Maeslandt niet en soude helpen draghen gelijke lasten op Sluys vallende, aengesien die van Sluys jeeghenwoordigh meer dan een vierdepart waaren draegende in den voorsz. ommeslagh, tegen de drie vierdeparten, die het Ambacht van Maeslandt (groot synde over de vier duysend mergen Lands) daerinne contribueerden, ende dat daaromme bij de Setters van Maeslantsluys, op 't doen van den ommeslagh in den jaere sesthien hondert twaelf, expres geprotesteert was ongehouden te syn, de voorsz. lasten binnen den dorpe van Maeslandt vallende, te helpen draghen, tenware die van Maeslandt wederomme van gelycken wilden contribueeren tot de lasten op Sluys vallende, nietteeghenstaende welcke protestatie, de voorsz. Setters van Sluys bij den Setters van Maeslandt overstemt waren geweest, ende sulcks de voorsz. lasten (doch buyten reden) alsnoch moesten helpen draghen, beneffens welcke dachten bij die van Sluys aan hen supplianten gedaen, syluyden geconcipieerd ende hen overgelevert hebben gehadt seeckere langhe remonstrantie, omme aen ons gepresenteert te worden, gelyck als ook gedaen was, uyt alle welcke ende meer andere redenen, sy supplianten (om te doen cesseren de oneenigheden en de partijschappen, tusschen de ingesetenen van Maeslandt ende die van Sluys dagelycks meer en meer rysende, niet sonder nadencken van groote inconvenienten, die daerdoor soude mogen worden gecauseert, die tusschen soo nabuerige plaetsen beter waren verhoudt) te rade geworden hadden alle 'tselve ons te remonstreren, versoeckende dat ons gelieven souden hen supplianten te octroyeeren de Rechtbancke ende Jurisdictie van Maeslandt ende Sluys te moghen separeren, ende oversulcks hen te consenteren; de voorsz. plaetse van Sluys met een College van Schout, Schepenen, Secretaris, Bode en andere, den dorpe noodigh te moghen beneficeeren, ten eynde alle abuysen, discommoditeyten, schaden, interessen ende inconvenienten mochten worden geweert, ende met beter ordre de Justitie ende Politie

Sluiten